Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Saglasnost za izvođenje izložbi, takmičenja, cirkusa i drugih putujućih priredbi sa životinjama
Naziv usluge

 Saglasnost za  izvođenje izložbi, takmičenja, cirkusa i drugih putujućih priredbi sa životinjama 


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
Sektor veterine
Odsjek za zdravlje i dobrobit životinja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Saglasnost za  izvođenje izložbi, takmičenja, cirkusa i drugih putujućih priredbi sa životinjama


Gdje i kako

·         Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;

·         Kontakt osoba: Vesna Radusinović, samostalni savjetnik III, Sektor veterine, Odsjek za zdravlje i dobrobit životinja;

·         Tel: 020/201-945; Fax 020/ 201-946

·         Mail: vesna.radusinovic@ubh.gov.me

·         Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore

     Adresa: Ul.Serdara Jola Piletića br.26

     81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Saglasnost za  izvođenje izložbi, takmičenja, cirkusa i drugih putujućih priredbi sa životinjama


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

·         Popunjen zahtjev;
·         Uplata u iznosu od 20,00 Eura na ž.r.br.  832-3161433-73 Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove–svrha uplate - administrativna taksa;

·         Dokaz o obezbijeđenoj lokaciji, podaci o vrstama i broju životinja i podaci o vremenu održavanja izložbi, takmičenja i cirkuskih i drugih putujućih priredbi sa životinjama..


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Privremeni boravak životinja  u periodu od 90 dana


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna taksa

 20,00 €


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakona o zaštiti dobrobiti životinja (,,Službeni list CG“ broj 14/08 i 47/15);


Korisni linkovi

www.ubh.gov.me 


Napomena

 Nadležni organ lokalne samouprave, na osnovu zahtjeva, izdaje dozvolu za organizovanje izložbi,takmičenja, cirkuskih i drugih putujućih priredbi sa životinjama, uz saglasnost organa uprave.
Uz zahtjev se prilaže se i dokaz o obezbijeđenoj lokaciji, podaci o vrstama i broju životinja i podaci o vremenu održavanja izložbi, takmičenja i cirkuskih i drugih putujućih priredbi sa životinjama.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.