Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Zahtjev za upis u Registar prijava za zaštitu sorti
Naziv usluge

 Zahtjev za upis u Registar prijava za zaštitu sorti


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove- Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u   poljoprivredi


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Upis u Registar prijava za zaštitu sorti


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·      Kontakt osoba: Biljana Vulić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: biljana.vulic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Zaštita biljnih sorti


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.      Zahtjev
2.      Informacije, isprave i materijali potrebni za ispitivanje
3.      Podnosilac prijave je dužan da u prijavi predloži ime sorte.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Organ uprave utvrđuje da li je prijava uredna.

Ako utvrdi da prijava nije uredna, organ uprave, uz navođenje razloga, poziva podnosioca prijave

da u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja, otkloni utvrđene nedostatke.

Ako podnosilac prijave u roku ne otkloni nedostatke, prijava se odbacuje.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Organ uprave utvrđuje da li je prijava uredna.

Ako utvrdi da prijava nije uredna, organ uprave, uz navođenje razloga, poziva podnosioca prijave da u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja, otkloni utvrđene nedostatke.

Ako podnosilac prijave u roku ne otkloni nedostatke, prijava se odbacuje.


Ostalo

 832-3161411-42 – ž.račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o zaštiti biljnih sorti ("Službeni list CG" br. 48/07, br. 48/08, br. 73/10, br. 40/11) 


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Napomena

 Oplemenjivač koji je podnio prijavu za zaštitu sorte kod nadležnog organa druge članice UPOV-a radi sticanja oplemenjivačkog prava ima pravo prioriteta u periodu od 12 mjeseci od dana podnošenja prijave.

Ako su dva ili više oplemenjivača, nezavisno jedan od drugog, stvorili ili otkrili i razvili novu sortu, pravo prioriteta na zaštitu ima oplemenjivač koji je prvi podnio prijavu za zaštitu sorte organu uprave.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.