Ministarstvo energetike i rudarstva


logo

Godišnja ovjera licenci za izradu rudarskih projekata
Naziv usluge

 Godišnja ovjera licenci za izradu rudarskih projekata


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

 Licenca za izradu rudarskih projekata izdaje se privrednom društvu sa svojstvom pravnog lica, odnosno drugom pravnom licu koje ispunjava uslove utvrđene članom 46 Zakona o rudarstvu, na period od pet godina, a ovjerava se svake godine.


Gdje i kako

 Zahtjev se predaje na arhivi Ministarstva kapitalnih investicija lično, preko kontakt osobe, kurira ili putem pošte;

adresa: Rimski trg 46, Podgorica,Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Rudarstvo – eksploatacija i priprema mineralnih sirovina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Licenca za izradu rudarskih projekata ovjerava se na osnovu:

1) izvoda iz Centralnog registra Privrednih subjekata;

2) dokaza da u radnom odnosu ima najmanje dva diplomirana inženjera rudarske struke odgovarajućeg smjera (ugovor o radu, prijava osiguranja);


Rok za izdavanje licence

 Ovjeru licenci vrši Ministarstvo kapitalnih investicija u roku od 30 dana po prijemu propisane dokumentacije.


Period važenja licence

 Licenca se izdaje na period od pet godina i ovjerava se svake godine.


Uslovi za produženje važenja licence

 Imalac licence je dužan da, najkasnije do 31. decembra tekuće godine, dostavi nadležnom organu podatke kojima dokazuje da za narednu kalendarsku godinu ispunjava uslove za ovjeru licence


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Nadležni organ oduzeće licencu, ako:

1) je imalac licence dobio licencu na osnovu netačnih podataka;

2) imalac licence ne dostavi podatke prije isteka roka utvrđenog u stavu 6 člana 51 Zakona o rudarstvu;

3) imalac licence ne obavlja poslove u skladu sa zakonom


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za ovjeru licenci iznosi 200 € u skladu sa članom 6 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje licenci za izvođenje rudarskih radova i izradu rudarskih projekata ("Sl. list Crne Gore", br. 03/10)


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Licenca za izradu rudarskih projekata ovjerava se na osnovu:

1) izvoda iz Centralnog registra Privrednih subjekata;

2) dokaza da u radnom odnosu ima najmanje dva diplomirana inženjera rudarske struke odgovarajućeg smjera (ugovor o radu, prijava osiguranja);


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“ br. 65/08, 74/10, 40/11)
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licenci za izvođenje rudarskih radova i izradu rudarskih projekata ("Sl. list Crne Gore", br. 03/10)


Korisni linkovi

www.mki.gov.me


Napomena

 Imalac licence je dužan da o svakoj promjeni uslova za izdavanje licence obavijesti nadležni organ u roku od osam dana od dana promjene uslova.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.