Министарство енергетике и рударства


лого

Годишња овјера лиценци за израду рударских пројеката
Назив услуге

 Годишња овјера лиценци за израду рударских пројеката


Орган задужен за спровођење

 Министарство капиталних инвестиција


Опис

 Лиценца за израду рударских пројеката издаје се привредном друштву са својством правног лица, односно другом правном лицу које испуњава услове утврђене чланом 46 Закона о рударству, на период од пет година, а овјерава се сваке године.


Гдје и како

 Захтјев се предаје на архиви Министарства капиталних инвестиција лично, преко контакт особе, курира или путем поште;

адреса: Римски трг 46, Подгорица,Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Рударство – експлоатација и припрема минералних сировина


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Лиценца за израду рударских пројеката овјерава се на основу:

1) извода из Централног регистра Привредних субјеката;

2) доказа да у радном односу има најмање два дипломирана инжењера рударске струке одговарајућег смјера (уговор о раду, пријава осигурања);


Рок за издавање лиценце

 Овјеру лиценци врши Министарство капиталних инвестиција у року од 30 дана по пријему прописане документације.


Период важења лиценце

 Лиценца се издаје на период од пет година и овјерава се сваке године.


Услови за продужење важења лиценце

 Ималац лиценце је дужан да, најкасније до 31. децембра текуће године, достави надлежном органу податке којима доказује да за наредну календарску годину испуњава услове за овјеру лиценце


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Надлежни орган одузеће лиценцу, ако:

1) је ималац лиценце добио лиценцу на основу нетачних података;

2) ималац лиценце не достави податке прије истека рока утврђеног у ставу 6 члана 51 Закона о рударству;

3) ималац лиценце не обавља послове у складу са законом


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Накнада за овјеру лиценци износи 200 € у складу са чланом 6 Правилника о ближим условима за издавање лиценци за извођење рударских радова и израду рударских пројеката ("Сл. лист Црне Горе", бр. 03/10)


Документација коју корисник прилаже

 Лиценца за израду рударских пројеката овјерава се на основу:

1) извода из Централног регистра Привредних субјеката;

2) доказа да у радном односу има најмање два дипломирана инжењера рударске струке одговарајућег смјера (уговор о раду, пријава осигурања);


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о рударству („Сл. лист ЦГ“ бр. 65/08, 74/10, 40/11)
Правилник о ближим условима за издавање лиценци за извођење рударских радова и израду рударских пројеката ("Сл. лист Црне Горе", бр. 03/10)


Корисни линкови

www.мки.гов.ме


Напомена

 Ималац лиценце је дужан да о свакој промјени услова за издавање лиценце обавијести надлежни орган у року од осам дана од дана промјене услова.
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.