Agencija za nadzor osiguranja


logo

Saglasnost na imenovanje člana odbora direktora
Naziv usluge

Saglasnost na imenovanje člana odbora direktora


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Za člana odbora direktora može se imenovati samo lice koje dobije saglasnost regulatornog organa.
Uz zahtjev za dobijanje saglasnosti društvo za osiguranje prilaže dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 30 Zakona o osiguranju.


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 

              1.  Spisak kandidata predloženih za članove odbora direktora, sa sljedećim dokazima:  

  •        popunjen upitnik za kandidata za člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora, sa podacima o dotadašnjem radnom iskustvu;
  •        kopija lične karte ili pasoša;
  •        ovjerena kopija, odnosno prepis diplomevisoke stručne spreme ekonomskog, pravnog, organizacionog ili tehničkog smjera
  •      kopija radne knjižice, izvod iz odgovarajuće evidencije, ugovor o radu, rješenje o raspoređivanju na odgovarajuće poslove;
  •     preporuka dosadašnjeg poslodavca, o iskazanoj posebnoj stručnosti i sposobnosti racionalnog poslovnog rasuđivanja i donošenju odluka, uspješnosti u obavljanju poslova rukovođenja i dobroj poslovnoj reputaciji.


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 60 dana


Period važenja licence

 Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 1)  predloženo lice ne ispunjava uslove utvrđene zakonom;

 2) predloženo lice je bilo razriješeno dužnosti u skladu sa članom 146 zakona;

 3) predloženom licu je, u skladu sa članom 50b zakona, oduzeta saglasnost u periodu tri godine koje prethode podnošenju zahtjeva za dobijanje saglasnosti;

 4) na osnovu raspoloživih podataka regulatorni organ ocijeni da bi se imenovanjem predloženog lica moglo ugroziti poslovanje društva, zbog djelatnosti i poslova koje obavlja ili zbog radnji koje je izvršilo

- Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 200 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakonski osnov  - član 49 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Podzakonski akti - Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja i načinu dokazivanja ispunjenosti tih uslova ("Sl. list CG", br. 15/13) i Uputstvo o davanju saglasnosti prilikom ponovnog izbora za člana odbora direktora društva za osiguranje br. SS-72/09


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.