Агенција за надзор осигурања


лого

Сагласност на именовање члана одбора директора
Назив услуге

Сагласност на именовање члана одбора директора


Орган задужен за спровођење

 Агенција за надзор осигурања


Опис

 За члана одбора директора може се именовати само лице које добије сагласност регулаторног органа.
Уз захтјев за добијање сагласности друштво за осигурање прилаже доказе о испуњености услова из члана 30 Закона о осигурању.


Гдје и како

На архиви Агенције за надзор осигурањаУл. Московска 17А М/Ц1, 81000 Подгорица, Црна Гора
 
тел: +382 20 513 502
фаx: +382 20 513 503
е-маил: агенција@ано.цо.ме
 
Радно вријеме: 07 - 15 часова
(документација уз захтјев мора бити предата у оригиналу или овјереној копији) 


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Дјелатност осигурања 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 

              1.  Списак кандидата предложених за чланове одбора директора, са сљедећим доказима:  

  •        попуњен упитник за кандидата за члана одбора директора, односно извршног директора, са подацима о дотадашњем радном искуству;
  •        копија личне карте или пасоша;
  •        овјерена копија, односно препис дипломевисоке стручне спреме економског, правног, организационог или техничког смјера
  •      копија радне књижице, извод из одговарајуће евиденције, уговор о раду, рјешење о распоређивању на одговарајуће послове;
  •     препорука досадашњег послодавца, о исказаној посебној стручности и способности рационалног пословног расуђивања и доношењу одлука, успјешности у обављању послова руковођења и доброј пословној репутацији.


Рок за издавање лиценце

 Рјешавање по захтјеву - 60 дана


Период важења лиценце

 Неограничено


Услови за продужење важења лиценце

 Лиценца се не продузава, подноси се нови захтјев


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 1)  предложено лице не испуњава услове утврђене законом;

 2) предложено лице је било разријешено дужности у складу са чланом 146 закона;

 3) предложеном лицу је, у складу са чланом 50б закона, одузета сагласност у периоду три године које претходе подношењу захтјева за добијање сагласности;

 4) на основу расположивих података регулаторни орган оцијени да би се именовањем предложеног лица могло угрозити пословање друштва, због дјелатности и послова које обавља или због радњи које је извршило

- Прописана накнада за рјешавање по захтјеву.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 200 еура


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Законски основ  - члан 49 Закон о осигурању ("Сл.лист РЦГ", бр. 078/06, 019/07, Сл.лист ЦГ", бр. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Подзаконски акти - Правилник о ближим условима за издавање дозвола за обављање послова осигурања и начину доказивања испуњености тих услова ("Сл. лист ЦГ", бр. 15/13) и Упутство о давању сагласности приликом поновног избора за члана одбора директора друштва за осигурање бр. СС-72/09


Корисни линкови

Агенција за надзор осигурања 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.