Komisija za tržište kapitala


logo

Dozvola za formiranje (organizovanje) penzionog fonda
Naziv usluge

Dozvola za formiranje (organizovanje) penzionog fonda


Organ zadužen za sprovođenje

Komisija za tržiše kapitala


Opis

Penzioni fond se organizuje radi prikupljanja novčanih sredstava uplaćivanjem doprinosa članova fonda i ulaganja tih sredstava sa ciljem povećanja vrijednosti imovine fonda u skladu sa Zakonom o dobrovoljnim penzionim fondovima.


Gdje i kako

Dokumentacija se predaje u papirnoj formi na prijavnici Komisija za tržiše kapitala,

Adresa:

Ul. Kralja Nikole 27A/III

81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 65.30 Penzijski fondovi


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje dozvole za formiranje (organizovanje) penzionog fonda, društvo za upravljanje je dužno da podnese Komisiji sljedeću dokumentaciju:

·      pravila o upravljanju penzionim fondom;

·      predlog ugovora o članstvu u penzionom fondu;

·      predlog informativnog prospekta;

·      informacije o kastodiju,

·      predlog ugovora sa kastodijem;

·      procjenu dinamike upisa broja članova penzionog fonda koji bi mogli pristupiti tom penzionom fondu u naredne dvije godine;

·      odluku o formiranju zatvorenog penzionog fonda, ako je riječ o zatvorenom penzionom fondu;

·      ugovor o formiranju penzionog fonda između društva za upravljanje i određenog poslodavca, sindikata ili druge organizacije za čije potrebe se formira zatvoreni penzioni fond, ako se formira zatvoreni penzioni fond;

·      dokaz da je društvo za upravljanje zaposlilo dva investiciona menadžera penzionog fonda;

·      ovlašćenje za lice sa kojim će Komisija sarađivati u postupku po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad;

·      dokaz o uplati propisane naknade Komisiji;

druge podatke i dokaze koje zatraži Komisija.


Rok za izdavanje licence

30 dana od dana uredno podnijetog zahtjeva


Period važenja licence

Neograničen odnosno do prestanka ispunjavanja uslova pod kojima je licenca izdata 


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Komisija može oduzeti dozvolu za formiranje (organizovanje) penzionog fonda društvu za upravljanje, ako:

·      je broj članova otvorenog penzionog fonda manji od 200 u periodu dužem od 12 mjeseci;

·      je dozvola pribavljena navođenjem neistinitih podataka;

·      vrši ulaganja sredstava penzionog fonda ili na drugi način postupa suprotno Zakonu o dobrovoljnim penzionim fondovima i Pravilima o upravljanju;

·      Komisiji u postupku nadzora ne podnese potrebnu dokumentaciju ili na drugi način ometa vršenje nadzora nad poslovanjem penzionog fonda;

·      društvo za upravljanje donese odluku o likvidaciji;

·      u propisanom roku ne dostigne propisani nivo kapitala;

·      prestane da ispunjava uslove propisane za dobijanje dozvole;

u drugim slučajevima kada ocijeni da nezakonitim upravljanjem penzionim fondom društvo za upravljanje ugrožava interese vlasnika penzionog fonda.


Naknada za izdavanje licence i administrativne takse

 Naknade koje plaća društvo za upravljanje penzionim fondom, a odnose se na formiranje (organizovanje) penzionog fonda:

·      dozvola za formiranje (organizovanje) penzionog fonda: 2.500 eura;

·      saglasnost na predlog ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzionom fondu i izmjene i dopune ugovora: 500 eura;

·      saglasnost na predlog informativnog prospekta dobrovoljnog penzionog fonda i izmjene i dopune prospekta: 500 eura;

·      saglasnost na pravila o upravljanju dobrovoljnim penzionim fondom i izmjene i dopune pravila: 500 eura;

·      saglasnost na ugovor zaključen između društva za upravljanje penzionim fondom i kastodija penzionog fonda: 500 eura;


Dokumentacija koju korisnik prilaže

      ·      pravila o upravljanju penzionim fondom;

·      predlog ugovora o članstvu u penzionom fondu;

·      predlog informativnog prospekta;

·      informacije o kastodiju,

·      predlog ugovora sa kastodijem;

·      procjenu dinamike upisa broja članova penzionog fonda koji bi mogli pristupiti tom penzionom fondu u naredne dvije godine;

·      odluku o formiranju zatvorenog penzionog fonda, ako je riječ o zatvorenom penzionom fondu;

·      ugovor o formiranju penzionog fonda između društva za upravljanje i određenog poslodavca, sindikata ili druge organizacije za čije potrebe se formira zatvoreni penzioni fond, ako se formira zatvoreni penzioni fond;

·      dokaz da je društvo za upravljanje zaposlilo dva investiciona menadžera penzionog fonda;

·      ovlašćenje za lice sa kojim će Komisija sarađivati u postupku po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad;

·      dokaz o uplati propisane naknade Komisiji;

druge podatke i dokaze koje zatraži Komisija.


Pravna podloga

Član 27 Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima


Korisni linkovi

 Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima ("Sl. list RCG", br. 78/06 i "Sl. list Crne Gore", br. 40/11)


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.