Комисија за тржиште капитала


лого

Дозвола за формирање (организовање) пензионог фонда
Назив услуге

Дозвола за формирање (организовање) пензионог фонда


Орган задужен за спровођење

Комисија за тржише капитала


Опис

Пензиони фонд се организује ради прикупљања новчаних средстава уплаћивањем доприноса чланова фонда и улагања тих средстава са циљем повећања вриједности имовине фонда у складу са Законом о добровољним пензионим фондовима.


Гдје и како

Документација се предаје у папирној форми на пријавници Комисија за тржише капитала,

Адреса:

Ул. Краља Николе 27А/ИИИ

81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 65.30 Пензијски фондови


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Уз захтјев за издавање дозволе за формирање (организовање) пензионог фонда, друштво за управљање је дужно да поднесе Комисији сљедећу документацију:

·      правила о управљању пензионим фондом;

·      предлог уговора о чланству у пензионом фонду;

·      предлог информативног проспекта;

·      информације о кастодију,

·      предлог уговора са кастодијем;

·      процјену динамике уписа броја чланова пензионог фонда који би могли приступити том пензионом фонду у наредне двије године;

·      одлуку о формирању затвореног пензионог фонда, ако је ријеч о затвореном пензионом фонду;

·      уговор о формирању пензионог фонда између друштва за управљање и одређеног послодавца, синдиката или друге организације за чије потребе се формира затворени пензиони фонд, ако се формира затворени пензиони фонд;

·      доказ да је друштво за управљање запослило два инвестициона менаџера пензионог фонда;

·      овлашћење за лице са којим ће Комисија сарађивати у поступку по захтјеву за издавање дозволе за рад;

·      доказ о уплати прописане накнаде Комисији;

друге податке и доказе које затражи Комисија.


Рок за издавање лиценце

30 дана од дана уредно поднијетог захтјева


Период важења лиценце

Неограничен односно до престанка испуњавања услова под којима је лиценца издата 


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Комисија може одузети дозволу за формирање (организовање) пензионог фонда друштву за управљање, ако:

·      је број чланова отвореног пензионог фонда мањи од 200 у периоду дужем од 12 мјесеци;

·      је дозвола прибављена навођењем неистинитих података;

·      врши улагања средстава пензионог фонда или на други начин поступа супротно Закону о добровољним пензионим фондовима и Правилима о управљању;

·      Комисији у поступку надзора не поднесе потребну документацију или на други начин омета вршење надзора над пословањем пензионог фонда;

·      друштво за управљање донесе одлуку о ликвидацији;

·      у прописаном року не достигне прописани ниво капитала;

·      престане да испуњава услове прописане за добијање дозволе;

у другим случајевима када оцијени да незаконитим управљањем пензионим фондом друштво за управљање угрожава интересе власника пензионог фонда.


Накнада за издавање лиценце и административне таксе

 Накнаде које плаћа друштво за управљање пензионим фондом, а односе се на формирање (организовање) пензионог фонда:

·      дозвола за формирање (организовање) пензионог фонда: 2.500 еура;

·      сагласност на предлог уговора о чланству у добровољном пензионом фонду и измјене и допуне уговора: 500 еура;

·      сагласност на предлог информативног проспекта добровољног пензионог фонда и измјене и допуне проспекта: 500 еура;

·      сагласност на правила о управљању добровољним пензионим фондом и измјене и допуне правила: 500 еура;

·      сагласност на уговор закључен између друштва за управљање пензионим фондом и кастодија пензионог фонда: 500 еура;


Документација коју корисник прилаже

      ·      правила о управљању пензионим фондом;

·      предлог уговора о чланству у пензионом фонду;

·      предлог информативног проспекта;

·      информације о кастодију,

·      предлог уговора са кастодијем;

·      процјену динамике уписа броја чланова пензионог фонда који би могли приступити том пензионом фонду у наредне двије године;

·      одлуку о формирању затвореног пензионог фонда, ако је ријеч о затвореном пензионом фонду;

·      уговор о формирању пензионог фонда између друштва за управљање и одређеног послодавца, синдиката или друге организације за чије потребе се формира затворени пензиони фонд, ако се формира затворени пензиони фонд;

·      доказ да је друштво за управљање запослило два инвестициона менаџера пензионог фонда;

·      овлашћење за лице са којим ће Комисија сарађивати у поступку по захтјеву за издавање дозволе за рад;

·      доказ о уплати прописане накнаде Комисији;

друге податке и доказе које затражи Комисија.


Правна подлога

Члан 27 Закона о добровољним пензионим фондовима


Корисни линкови

 Закон о добровољним пензионим фондовима ("Сл. лист РЦГ", бр. 78/06 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 40/11)


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.