Komisija za tržište kapitala


logo

Dozvola za pružanje investicionih usluga i pomoćnih investicionih usluga
Naziv usluge

Dozvola za pružanje investicionih usluga i pomoćnih investicionih usluga


Organ zadužen za sprovođenje

Komisija za tržište kapitala


Opis

Investicione usluge su usluge i aktivnosti koje obuhvataju:
·         prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
·         izvršenje naloga za račun klijenta;
·         trgovanje za svoj račun;
·         upravljanje portfeljem;
·         investiciono savjetovanje;
·         usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih  instrumenata  sa  obavezom otkupa;
·         usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa;
·         upravljanje MTP-om;
·         upravljanje OTP-om.
Pomoćne usluge su:
·         čuvanje  i  administriranje  finansijskih  instrumenata  za  račun  klijenata,  uključujući kastodi  usluge  i  sa  tim  povezane  usluge,  kao  što  je  upravljanje  novčanim  sredstvima  i kolateralima;
·         odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit;
·         davanje  opštih  preporuka  u  vezi  sa  strukturom  kapitala,  poslovnom  strategijom  i srodnim pitanjima i uslugama koji su u vezi sa spajanjem i sticanjem udjela u društvima;
·         usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga;
·         istraživanje i finansijska analiza ili opšte preporuke u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
·         usluge  u  vezi  sprovođenja  ponude  odnosno  prodaje  finansijskih  instrumenata  sa obavezom otkupa;
·         investicione usluge i aktivnosti, kao i pomoćne usluge koje se odnose na osnovnu imovinu sadržanu u derivatu iz člana 3 stav 1                           tačka 4 podtač. b, c, d i g Zakona o tržištu kapitala, ako su povezane sa investicionim i pomoćnim uslugama.


Gdje i kako

Dokumentacija se predaje u papirnoj formi na prijavnici Komisije za tržište kapitala,

Adresa:

Ul. Kralja Nikole 27A/III

81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

·         ugovor, odnosno odluku o osnivanju i statut;

·         rješenje ovlašćenog organa o izdavanju dozvole za rad i dozvole za osnivanje

·         poslovni plan za prve tri poslovne godine, planirane vrste usluga i/ili aktivnosti;

·         akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

·         spisak   akcionara   investicionog   društva,   njihova   imena,   prezimena,   JMBG   i prebivalište,  odnosno  naziv, PIB  i  sjedište,  kao  i  količinu  i  vrstu  akcija,  te  procenat učešća akcionara u osnovnom kapitalu društva;

·         zahtjev  za  sticanje  kvalifikovanog  učešća  u  skladu  sa  pravilima  kojima  se  uređuje sadržaj  zahtjeva  za  sticanje  kvalifikovanog  učešća  i  bliži  kriterijumi  za  ocjenu kvalifikovanog učešća u investicionom društvu

·         zahtjev  za  davanje  odobrenja  na  imenovanje  izvršnog  direktora  i  članova  odbora direktora investicionog  društva  u  skladu  sa  pravilima  kojima  se uređuje  sadržaj zahtjeva  za  izdavanje  odobrenja  na  imenovanje  izvršnog  direktora  i  članova  odbora direktora investicionog društva

·         popis svih relevantnih lica u skladu sa članom 208 Zakona o tržištu kapitala;

·         dokazi  o  kadrovskoj  i  organizacionoj  osposobljenosti  i  tehničkoj  opremljenosti podnosioca zahtjeva  u skladu sa članom 209  Zakona o tržištu kapitala;

·         dokaz o uplati osnivačkog uloga;

·         cjenovnik usluga podnosioca zahtjeva za pružanje investicionih usluga za koje se traži dozvola;

       ·         dokaz o plaćenoj naknadi Komisiji.


Rok za izdavanje licence

Šest mjeseci od dana prijema zahtjeva.


Period važenja licence

Neograničen


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Komisija će oduzeti dozvolu za perutanje investicionih usluga ako investiciono društvo:

1)      ne koristi dozvolu u roku od 12 mjeseci, ili izjavi da odustaje od obavljanja djelatnosti;

2)      ne pruža investicione ni pomoćne usluge tokom prethodnih šest mjeseci;

3)      ima  dozvolu  izdatu  na  osnovu  neistinitih  ili  obmanjujućih  informacija  ili  na  drugi nezakonit način;

4)      više ne ispunjava uslove na osnovu kojih je dozvola izdata;

       5)      krši odredbe Zakona o tržištu kapitala.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

2% od Zakonom o tržištu kapitala propisanog minimalnog iznosa osnovnog kapitala


Napomena

Komisija može prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje dozvole investicionom društvu za pružanje investicionih usluga istovremeno odlučivati o:
1)      zahtjevu za davanje  saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća;
2)      zahtjevu za davanje  saglasnosti na imenovanje direktora i članova odbora direktora;
3)      zahtjevu za davanje  saglasnosti na opšta akta.


Pravna podloga

Zakon o tržištu kapitala („Sl. list CG“, br. 01/18)


Korisni linkovi

Zakon o tržištu kapitala

Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga investicionom društvu i dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (2):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.