Комисија за тржиште капитала


лого

Дозвола за пружање инвестиционих услуга и помоћних инвестиционих услуга
Назив услуге

Дозвола за пружање инвестиционих услуга и помоћних инвестиционих услуга


Орган задужен за спровођење

Комисија за тржиште капитала


Опис

Инвестиционе услуге су услуге и активности које обухватају:
·         пријем и пренос налога који се односе на један или више финансијских инструмената;
·         извршење налога за рачун клијента;
·         трговање за свој рачун;
·         управљање портфељем;
·         инвестиционо савјетовање;
·         услуге спровођења понуде, односно продаје финансијских  инструмената  са  обавезом откупа;
·         услуге спровођења понуде, односно продаје финансијских инструмената без обавезе откупа;
·         управљање МТП-ом;
·         управљање ОТП-ом.
Помоћне услуге су:
·         чување  и  администрирање  финансијских  инструмената  за  рачун  клијената,  укључујући кастоди  услуге  и  са  тим  повезане  услуге,  као  што  је  управљање  новчаним  средствима  и колатералима;
·         одобравање кредита и зајмова инвеститору ради омогућавања закључења трансакције са једним или више финансијских инструмената, ако је у трансакцију укључено друштво које даје зајам или кредит;
·         давање  општих  препорука  у  вези  са  структуром  капитала,  пословном  стратегијом  и сродним питањима и услугама који су у вези са спајањем и стицањем удјела у друштвима;
·         услуге пословања страном валутом у вези са пружањем инвестиционих услуга;
·         истраживање и финансијска анализа или опште препоруке у вези са трансакцијама финансијским инструментима;
·         услуге  у  вези  спровођења  понуде  односно  продаје  финансијских  инструмената  са обавезом откупа;
·         инвестиционе услуге и активности, као и помоћне услуге које се односе на основну имовину садржану у деривату из члана 3 став 1                           тачка 4 подтач. б, ц, д и г Закона о тржишту капитала, ако су повезане са инвестиционим и помоћним услугама.


Гдје и како

Документација се предаје у папирној форми на пријавници Комисије за тржиште капитала,

Адреса:

Ул. Краља Николе 27А/ИИИ

81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

6612 Брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

·         уговор, односно одлуку о оснивању и статут;

·         рјешење овлашћеног органа о издавању дозволе за рад и дозволе за оснивање

·         пословни план за прве три пословне године, планиране врсте услуга и/или активности;

·         акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста;

·         списак   акционара   инвестиционог   друштва,   њихова   имена,   презимена,   ЈМБГ   и пребивалиште,  односно  назив, ПИБ  и  сједиште,  као  и  количину  и  врсту  акција,  те  проценат учешћа акционара у основном капиталу друштва;

·         захтјев  за  стицање  квалификованог  учешћа  у  складу  са  правилима  којима  се  уређује садржај  захтјева  за  стицање  квалификованог  учешћа  и  ближи  критеријуми  за  оцјену квалификованог учешћа у инвестиционом друштву

·         захтјев  за  давање  одобрења  на  именовање  извршног  директора  и  чланова  одбора директора инвестиционог  друштва  у  складу  са  правилима  којима  се уређује  садржај захтјева  за  издавање  одобрења  на  именовање  извршног  директора  и  чланова  одбора директора инвестиционог друштва

·         попис свих релевантних лица у складу са чланом 208 Закона о тржишту капитала;

·         докази  о  кадровској  и  организационој  оспособљености  и  техничкој  опремљености подносиоца захтјева  у складу са чланом 209  Закона о тржишту капитала;

·         доказ о уплати оснивачког улога;

·         цјеновник услуга подносиоца захтјева за пружање инвестиционих услуга за које се тражи дозвола;

       ·         доказ о плаћеној накнади Комисији.


Рок за издавање лиценце

Шест мјесеци од дана пријема захтјева.


Период важења лиценце

Неограничен


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Комисија ће одузети дозволу за перутање инвестиционих услуга ако инвестиционо друштво:

1)      не користи дозволу у року од 12 мјесеци, или изјави да одустаје од обављања дјелатности;

2)      не пружа инвестиционе ни помоћне услуге током претходних шест мјесеци;

3)      има  дозволу  издату  на  основу  неистинитих  или  обмањујућих  информација  или  на  други незаконит начин;

4)      више не испуњава услове на основу којих је дозвола издата;

       5)      крши одредбе Закона о тржишту капитала.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

2% од Законом о тржишту капитала прописаног минималног износа основног капитала


Напомена

Комисија може приликом одлучивања о захтјеву за издавање дозволе инвестиционом друштву за пружање инвестиционих услуга истовремено одлучивати о:
1)      захтјеву за давање  сагласности за стицање квалификованог учешћа;
2)      захтјеву за давање  сагласности на именовање директора и чланова одбора директора;
3)      захтјеву за давање  сагласности на општа акта.


Правна подлога

Закон о тржишту капитала („Сл. лист ЦГ“, бр. 01/18)


Корисни линкови

Закон о тржишту капитала

Правила о ближем садржају захтјева за издавање дозволе за пружање инвестиционих услуга инвестиционом друштву и документације која се подноси уз захтјев
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (2):

Да (2):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.