Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Dozvola za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja
Naziv usluge

 Dozvola za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

 Na aerodromu koji se koristi za komercijalni vazdušni saobraćaj operator aerodroma dužan je da obezbjedi pružanje usluga zemaljskog opsluživanja.


Gdje i kako

 Operator aerodroma ili pravno ili fizičko lice podnosi Agenciji za civilno vazduhoplovstvo zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja na obrazcu koji utvrđuje Agencija, najkasnije 60 dana prije dana planiranog za početak pružanja usluga, lično ili putem e-maila na Arhivu Agencije.
Kontakt: arhiva@caa.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja se dostavlja:

1) odluka o određivanju vazdušnog prevoznika koji želi da se samoopslužuje, ako je podnosilac zahtjeva određen u skladu sa članom 14 Pravilnika o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromu („Službeni list CG“, broj 68/15) (u daljem tekstu: Pravilnik);

2) dva primjerka operativnog priručnika, pripremljenog u skladu sa članom 20 Pravilnika; i

3) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu korisnicima usluga, trećim licima i imovini, u skladu sa članom 21 Pravilnika.

 

Ako je podnosilac zahtjeva operator aerodroma, uz zahtjev se ne dostavlja prethodno navedena dokumentacija.

 

Agencija od podnosioca zahtjeva može da zahtijeva dostavljanje i dodatne dokumentacije i dokaza, ako su potrebni radi zaštite sigurnosti.


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Period važenja licence

 Dozvola se izdaje se na period do sedam godina


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Uslovi pod kojima se izdaje, mijenja, ukida ili privremeno ukida dozvola za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja i dozvola za samoopsluživanje, utvrđuju se aktom Agencije za civilno vazduhoplovstvo.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Za izdavanje dozvole plaća se naknada.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Član 54 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)
Član 14, 20 i 21 Pravilnika o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromu („Službeni list CG“, broj 68/15) 


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.