Агенција за цивилно вадухопловство


лого

Дозвола за пружање услуга земаљског опслуживања
Назив услуге

 Дозвола за пружање услуга земаљског опслуживања


Орган задужен за спровођење

 Агенција за цивилно ваздухопловство


Опис

 На аеродрому који се користи за комерцијални ваздушни саобраћај оператор аеродрома дужан је да обезбједи пружање услуга земаљског опслуживања.


Гдје и како

 Оператор аеродрома или правно или физичко лице подноси Агенцији за цивилно ваздухопловство захтјев за издавање дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања на образцу који утврђује Агенција, најкасније 60 дана прије дана планираног за почетак пружања услуга, лично или путем е-маила на Архиву Агенције.
Контакт: архивааа.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Ваздушни саобраћај


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Уз захтјев за издавање дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања се доставља:

1) одлука о одређивању ваздушног превозника који жели да се самоопслужује, ако је подносилац захтјева одређен у складу са чланом 14 Правилника о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродрому („Службени лист ЦГ“, број 68/15) (у даљем тексту: Правилник);

2) два примјерка оперативног приручника, припремљеног у складу са чланом 20 Правилника; и

3) доказ о осигурању од одговорности за штету корисницима услуга, трећим лицима и имовини, у складу са чланом 21 Правилника.

 

Ако је подносилац захтјева оператор аеродрома, уз захтјев се не доставља претходно наведена документација.

 

Агенција од подносиоца захтјева може да захтијева достављање и додатне документације и доказа, ако су потребни ради заштите сигурности.


Рок за издавање лиценце

 30 дана ЗУП или други акт


Период важења лиценце

 Дозвола се издаје се на период до седам година


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Услови под којима се издаје, мијења, укида или привремено укида дозвола за пружање услуга земаљског опслуживања и дозвола за самоопслуживање, утврђују се актом Агенције за цивилно ваздухопловство.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 За издавање дозволе плаћа се накнада.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Члан 54 Закона о ваздушном саобраћају („Службени лист ЦГ“, бр. 30/12 и 30/17)
Члан 14, 20 и 21 Правилника о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродрому („Службени лист ЦГ“, број 68/15) 


Корисни линкови

Агенција за цивилно ваздухопловство 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.