Управа за инспекцијске послове


лого

Издавање увјерења и других исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција -ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ електричних и громобранских инсталација, уређаја и опреме -
Назив услуге

 Издавање увјерења и других исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција
-ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ електричних и громобранских инсталација, уређаја и опреме -


Орган задужен за спровођење

 Управа за инспекцијске послове - Одсијек за електроенргетску инспекцију


Опис

 Електроенергетска инспекција поступа и по захтјевима странака које прибављају лиценцу за обављање енергетске дјелатности или лиценце за затворене дистрибутивне системе код Регулаторне агенције за енергетику. Наиме чланом 65 Закона о енергетици је прописана обавеза странке да има доказе да посједује или управља енергетским објектима, транспортним средствима и другим уређајима, инсталацијама или постројењима неопходним за обављање енергетске дјелатности, који испуњавају услове и захтјеве утврђене техничким прописима. Електроенергетски инспектори врше преглед електричних и громобранских инсталација, односно електроенергетских објеката, уређаја и постројења и    на основу утврђеног чињеничног стања инспектори, сагласно члану 34. став 1. Закона о управном поступку ("Сл. лист ЦГ", бр. 056/14, 040/16 и 037/17), - Издавање увјерења и других исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција-, а у вези са чланом 65. став 3. тачка 2. Закона о енергетици констатује да електричне и громобранске инсталације  објекта или електроенергетски објекат уређаји и постројења  испуњавају услове и захтјеве утврђене техничким прописима и да су технички исправне уз услов правилног коришћења и прикључења исправних потрошача. Како није било обрасца рађен је Записник о инспекцијском прегледу у коме је утврђено чињенично стање и констатовано стање о техничкој исправности


Гдје и како

 Управа за инспекцијске послове, Октобарске револуције 130 Подгорица

(020234369)

Фаx 020 234 424


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Електроенергетика: ЕПЦГ-Производња; ЦГЕС и ЦЕДИС, бензинске станице, други енергетски субјекти.. 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Пројектна, атестна, испитна и градилишна документација и остале доказе о периодичном испитивању, контроли и утврђивању техничке исправности инсталација, опреме, уређаја и електроенергетских објеката  


Рок за издавање лиценце

 До 5 дана


Период важења лиценце

 Одређује се прописима зависно од објекта  


Услови за продужење важења лиценце

 Уколико су разлози оправдани   


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Уколико се поступа мимо утврђених услова, противно закону и прописима


Документација коју корисник прилаже

 Захтјев уз изјашњење да је припремљена комплетна документација у складу са законом  


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Сагласно  члану 34. став 1. Закона о управном поступку ("Сл. лист ЦГ", бр. 056/14, 040/16 и 037/17), а у вези са Закону о енергетици ("Службени лист Црне Горе", бр. 005/16, 051/17)- члан 65, односно 174


Корисни линкови

Управа за инспекцијске послове 


Напомена

 Овај документ се издаје провјером документације као и непосредним инспекцијским прегледом, те тако није могуће издати исти електронски само на основу прибављене документације.
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (7):

Да (4):
Не (0):
Дјелимично (3):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.