Управа за шуме


лого

Лиценца за вршење стручних послова у шумарству
Назив услуге

Лиценца за вршење стручних послова у шумарству


Орган задужен за спровођење

Управа за шуме Црне Горе


Надзорни орган

Министарство пољопривреде и руралног развоја (испитна комисија коју образује орган државне управе надлежан за послове у шумарству)


Опис

Лиценца за вршење стручних послова у шумарству је лиценца коју може стећи лице са високом стручном спремом шумарског смјера и најмање једном годином радног искуства у струци, које има положен стручни испит за вршење стручних послова у шумарству.


Гдје и како

Захтјев се подноси у Министарство пољопривреде и руралног развоја, лично или поштом


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

Шумарство


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Увјерење о положеном стурчном испиту за стицање лиценце за вршење стручних послова у шумарству, доказ о завршеној високој стручној спреми шумарског смјера и увјерење о најмање једној години радног искуства у струци или доказ о завршеној високој стручној спреми шумарског смјера и увјерење о најмање пет година радног искуства на законом прописаним стручним пословима у шумарству


Период важења лиценце

На неодређено 


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Стручне послове у шумарству може да врши правно лице, односно предузетник који има најмање једно запослено лице са високом стручном спремом шумарског смјера са лиценцом за вршење стручних послова у шумарству, који је регистрован у Централном регистру Привредног суда и који испуњава услове у погледу опреме за обављање те дјелатности. Уколико не испуњава ове услове, не може имати лиценцу.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Трошкови за полагање стручног испита плаћају се у износу од 2/10 просјечне зараде у Црној Гори у години која претходи години полагања стручног испита.


Документација коју корисник прилаже

Увјерење о положеном стурчном испиту за стицање лиценце за вршење стручних послова у шумарству, доказ о завршеној високој стручној спреми шумарског смјера и увјерење о најмање једној години радног искуства у струци или доказ о завршеној високој стручној спреми шумарског смјера и увјерење о најмање пет година радног искуства на законом прописаним стручним пословима у шумарству.


Правна подлога

Закон о шумама („Сл. лист ЦГ“, број 74/10, 47/15), Правилник о програму и начину полагања стручног испита за стицање лиценце за вршење стручних послова у шумарству („Сл. лист ЦГ“, број 51/12)
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (2):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (2):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.