Komisija za tržište kapitala


logo

Dozvola za rad Zatvorenim investicionim fondovima
Naziv usluge

Dozvola za rad Zatvorenim investicionim fondovima


Organ zadužen za sprovođenje

Komisija za tržiše kapitala


Opis

Dozvolom za osnivanje zatvorenog investicionog fonda izdaje licenca za osnivanje zatvorenih investicionih fondova, koji se osniva sa ciljem fonda prikupljanja sredstava i ulaganja prikupljenog kapitala po principu disperzije rizika.


Gdje i kako

Dokumentacija se predaje u papirnoj formi na prijavnici Komisija za tržiše kapitala,

Adresa:

Ul. Kralja Nikole 27A/III

81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

64.30 Povjerenicki fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slicni finansijski entiteti


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad zatvorenom fondu, Društvo je dužno da Komisiji podnese sljedeću dokumentaciju: 1) rješenje o uspješnosti osnivačke emisije zatvorenog fonda;

2) osnivački akt;

3) statut investicionog fonda;

4) ugovor o upravljanju investicionim fondom, sa dokazom da je ugovor na skupštini usvojen potrebnom većinom glasova akcionara fonda;

5) ugovor sa depozitarom i ugovor sa Centralnom Depozitarnom Agencijom;

6) prospekt;

7) dokaz da je obezbijeđen osnovni kapital zatvorenog fonda u novcu u iznosu ne manjem od 500.000,00 eura;

8) odluku o imenovanju članova prvog nadzornog odbora, sa dokazima da su za članove nadzornog odbora imenovana lica koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi, mogu biti imenovana za člana tog organa;

9) odluku o imenovanju revizora;

10) dokaz da je Društvo zaposlilo najmanje po dva investiciona menadžera za svaki investicioni fond kojim upravlja;

11) ovlašćenje za lice sa kojim će Komisija sarađivati u postupku po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad;

12) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji i

13) druge podatke i dokaze koje zatraži Komisija.


Rok za izdavanje licence

Komisija, u roku od 60 dana od dana prijema uredno podnijetog zahtjeva, donosi rješenje o davanju dozvole za osnivanje zatvorenog investicionog fonda ili rješenje o odbijanju zahtjeva.


Period važenja licence

Neograničen


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Likvidacija investicionog fonda
Transformacija investicionog fonda


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Društvo za upravljanje investicionim fondom plaća naknadu, prilikom podnošenja zahtjeva za dobijanje dozvole za rad investicionog fonda, u visini od 0,20% od iznosa osnovnog kapitala zatvorenog investicionog fonda.

Društvo za upravljanje investicionim fondom i investicioni fond plaćaju naknadu prilikom podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti na:

1) statut zatvorenog investicionog fonda - u iznosu od 500 EUR;

2) ugovor o upravljanju zatvorenim investicionim fondom u iznosu od 500 EUR.


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad zatvorenom fondu, Društvo je dužno da Komisiji podnese sljedeću dokumentaciju: 1) rješenje o uspješnosti osnivačke emisije zatvorenog fonda;

2) osnivački akt;

3) statut investicionog fonda;

4) ugovor o upravljanju investicionim fondom, sa dokazom da je ugovor na skupštini usvojen potrebnom većinom glasova akcionara fonda;

5) ugovor sa depozitarom i ugovor sa Centralnom Depozitarnom Agencijom;

6) prospekt;

7) dokaz da je obezbijeđen osnovni kapital zatvorenog fonda u novcu u iznosu ne manjem od 500.000,00 eura;

8) odluku o imenovanju članova prvog nadzornog odbora, sa dokazima da su za članove nadzornog odbora imenovana lica koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi, mogu biti imenovana za člana tog organa;

9) odluku o imenovanju revizora;

10) dokaz da je Društvo zaposlilo najmanje po dva investiciona menadžera za svaki investicioni fond kojim upravlja;

11) ovlašćenje za lice sa kojim će Komisija sarađivati u postupku po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad;

12) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji i

13) druge podatke i dokaze koje zatraži Komisija.


Pravna podloga

Član 130 Zakona o investicionim fondovima propisuje da:

(1) Investicioni fondovi moraju imati dozvolu za rad izdatu u skladu sa ovim zakonom.

(2) Komisija u postupku izdavanja dozvole za rad investicionom fondu cijeni usklađenost osnivačkog akta, pravila o upravljanju fondom i prospekta sa ovim zakonom.


Korisni linkovi

Zakon o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/11)
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (2):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.