Комисија за тржиште капитала


лого

Дозвола за рад Затвореним инвестиционим фондовима
Назив услуге

Дозвола за рад Затвореним инвестиционим фондовима


Орган задужен за спровођење

Комисија за тржише капитала


Опис

Дозволом за оснивање затвореног инвестиционог фонда издаје лиценца за оснивање затворених инвестиционих фондова, који се оснива са циљем фонда прикупљања средстава и улагања прикупљеног капитала по принципу дисперзије ризика.


Гдје и како

Документација се предаје у папирној форми на пријавници Комисија за тржише капитала,

Адреса:

Ул. Краља Николе 27А/ИИИ

81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

64.30 Повјереницки фондови (трастови), инвестициони фондови и слицни финансијски ентитети


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Уз захтјев за издавање дозволе за рад затвореном фонду, Друштво је дужно да Комисији поднесе сљедећу документацију: 1) рјешење о успјешности оснивачке емисије затвореног фонда;

2) оснивачки акт;

3) статут инвестиционог фонда;

4) уговор о управљању инвестиционим фондом, са доказом да је уговор на скупштини усвојен потребном већином гласова акционара фонда;

5) уговор са депозитаром и уговор са Централном Депозитарном Агенцијом;

6) проспект;

7) доказ да је обезбијеђен основни капитал затвореног фонда у новцу у износу не мањем од 500.000,00 еура;

8) одлуку о именовању чланова првог надзорног одбора, са доказима да су за чланове надзорног одбора именована лица која, у складу са законом којим се уређују инвестициони фондови, могу бити именована за члана тог органа;

9) одлуку о именовању ревизора;

10) доказ да је Друштво запослило најмање по два инвестициона менаџера за сваки инвестициони фонд којим управља;

11) овлашћење за лице са којим ће Комисија сарађивати у поступку по захтјеву за издавање дозволе за рад;

12) доказ о уплати прописане накнаде Комисији и

13) друге податке и доказе које затражи Комисија.


Рок за издавање лиценце

Комисија, у року од 60 дана од дана пријема уредно поднијетог захтјева, доноси рјешење о давању дозволе за оснивање затвореног инвестиционог фонда или рјешење о одбијању захтјева.


Период важења лиценце

Неограничен


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Ликвидација инвестиционог фонда
Трансформација инвестиционог фонда


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Друштво за управљање инвестиционим фондом плаћа накнаду, приликом подношења захтјева за добијање дозволе за рад инвестиционог фонда, у висини од 0,20% од износа основног капитала затвореног инвестиционог фонда.

Друштво за управљање инвестиционим фондом и инвестициони фонд плаћају накнаду приликом подношења захтјева за давање сагласности на:

1) статут затвореног инвестиционог фонда - у износу од 500 ЕУР;

2) уговор о управљању затвореним инвестиционим фондом у износу од 500 ЕУР.


Документација коју корисник прилаже

Уз захтјев за издавање дозволе за рад затвореном фонду, Друштво је дужно да Комисији поднесе сљедећу документацију: 1) рјешење о успјешности оснивачке емисије затвореног фонда;

2) оснивачки акт;

3) статут инвестиционог фонда;

4) уговор о управљању инвестиционим фондом, са доказом да је уговор на скупштини усвојен потребном већином гласова акционара фонда;

5) уговор са депозитаром и уговор са Централном Депозитарном Агенцијом;

6) проспект;

7) доказ да је обезбијеђен основни капитал затвореног фонда у новцу у износу не мањем од 500.000,00 еура;

8) одлуку о именовању чланова првог надзорног одбора, са доказима да су за чланове надзорног одбора именована лица која, у складу са законом којим се уређују инвестициони фондови, могу бити именована за члана тог органа;

9) одлуку о именовању ревизора;

10) доказ да је Друштво запослило најмање по два инвестициона менаџера за сваки инвестициони фонд којим управља;

11) овлашћење за лице са којим ће Комисија сарађивати у поступку по захтјеву за издавање дозволе за рад;

12) доказ о уплати прописане накнаде Комисији и

13) друге податке и доказе које затражи Комисија.


Правна подлога

Члан 130 Закона о инвестиционим фондовима прописује да:

(1) Инвестициони фондови морају имати дозволу за рад издату у складу са овим законом.

(2) Комисија у поступку издавања дозволе за рад инвестиционом фонду цијени усклађеност оснивачког акта, правила о управљању фондом и проспекта са овим законом.


Корисни линкови

Закон о инвестиционим фондовима ("Сл. лист Црне Горе", бр. 54/11)
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (2):

Да (2):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.