Uprava prihoda i carina


logo

Zahtjev za upis u Carinski registar

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Upis u Carinski registar


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava prihoda i carina


Opis

Zahtjev za upis pravnih lica u carinski registar


Gdje i kako

Zahtjev za upis u carisnku evidenciju mogu podnijeti pravna lica koja prilikom registracije u CRPS nisu odabrali da se istovremeno registruju i u carinskom registru.

 

Pravna lica koja su navedenu opciju odabrala prilikom registracije u CRPS-u, su po automatizmu upisana i u carinski registar.

 

Zahtjev za upis u Carinski registar možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom Portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi Uprave prihoda i carina, Oktobarske revolucije br. 128., 81 000 Podgorica, Crna Gora.

 

U slučaju slanja zahtjeva poštom ili neposrednim dolaskom u Upravu Carina potrebno je priložiti:

1.             Zahtjev Upravi prihoda i carina, sa tačnom adresom sjedišta preduzeća i kontakt telefonom;

2.             Novu potvrdu o registraciji društva iz centralnog registra privrednog suda- ovjerena fotokopija ili original dokument                      (fotokopija, a original na uvid);

U slučaju podnošenja zahtjeva putem elektronskog servisa preko ovog portala portebno je priložiti:

1.             Originalnu skeniranu potvrdu o registraciji društva (ne stariju od 6 mjeseci) iz centralnog registra privrednih subjekata                  sa obije strane; 


Korisni linkovi

Link za pristup navedenoj dokumentaciji:

 
http://www.upravacarina.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=358384&rType=2


Pravna podloga

Za dobijanje potvrde o evidenciji Uprave carina Crne Gore (Čl. 161 Zakona o opšten upravnom postupku i Čl. 33. Zakona o carinskoj službi)
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (58):

Da (23):
Ne (28):
Djelimično (7):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.