Ministarstvo pravde


logo

Zahtjev za otvaranje naloga za pristup Registru novčanih kazni i prekršajne evidencije

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za otvaranje naloga za pristup Registru novčanih kazni i prekršajne evidencije 


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde 


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde 


Opis

Predmet
Član 1
 
            Ovim Pravilima bliže se definiše pristup Registru novčanih kazni (u daljem tekstu: Registar).
 
Tipovi korisnika
Član 2
 
            Aplikativni softver Registra kontrolisano i autorizovano podržava sljedeće tipove korisnika u Ministarstvu pravde: 
1)      Kontrolni administrator – tip korisnika koji vrši unos podataka, kontrolu unesenih podataka, dodjelu brojeva prekršajnih naloga obvezniku, otvaranje korisničkih naloga internim kontrolorima, vršenje obuke i poslova help deska za korsinike Registra i
2)      Tehnički administrator – tip korisnika koji vrši administriranje baze podatka Registra i stara se o računarskoj i komunikacijskoj opremi neophodnoj za funkcionisanje aplikativnog softvera.   
            Aplikativni softver Registra kontrolisano i autorizovano podržava sljedeće tipove korisnika kod obveznika :
1)      Interni kontrolor - je tip korisnika koji vrši unos, pregled i kontrolu podataka unesenih u Registar i vrši otvaranje korisničkih naloga internim  administratorima i
2)      Interni administrator - tip korisnika koji vrši unos, pregled, kontrolu, ispravku i izmjenu unesenih podataka u Registar.
          
Pristup Registru
Član 3
 
            Korisnici ostvaruju pristup Registru preko internet konekcije, koristeći u tu svrhu dodijeljeni korisnički nalog.
           
Korisnički nalog
Član 4
Korisnički nalog obuhvata korisničko ime i pripadajuću lozinku koji podrazumijevaju tajne alfanumeričke podatke koji omogućavaju elektronski pristup Registru.
            Korisnički nalog može biti izmjenjen ili ukinut na zahtjev obveznika.
 
 
II       DODJELA KORISNIČKOG NALOGA
 
Zahtjev za dodjeljivanje / ukidanje korisničkog naloga
Član 5
 
Zahtjev za dodjeljivanje, odnosno ukidanje korisničkog naloga internom kontroloru Ministarstvu pravde podnosi obveznik na obrascu koji je odštampan uz ova Pravila i čini njegov sastavni dio.
U određenim slučajevima starješina obveznika može zahtijevati otvaranje novog, odnosno ukidanje postojećeg  korisničkog naloga internom kontroloru.
O dodjeljivanju, odnosno ukidanju korisničkog naloga internom kontroloru Ministarsvo pravde pismeno obavještava obveznika.
 
Postupanje po zahtjevu
Član 6
 
            Kontrolni administrator utvrđuje kompletnost i validnost podnijetog zahtjeva iz člana 5 ovih Pravila i vrši dodjelu/ukidanje korisničkog naloga internom kontroloru.
            Kontrolni administrator na zahtjevu za otvaranje/ukidanje korisničkog naloga, upisom klauzule „SAGLASAN/SAGLASNA“  isti prihvata ili ga u protivnom odbacuje upisom klauzule „NESAGLASAN/NESAGLASNA“.
 
Dodjeljivanje korisničkog naloga internom kontroloru
Član 7
           
           Kontrolni administrator nakon upisa klauzule “SAGLASAN/SAGLASNA“ internom kontroloru  dodjeljuje korisnički nalog.
             
Ukidanje korisničkog naloga
Član 8
 
            Ako interni kontrolor smatra da je ugrožena tajnost korisničkog naloga zatražiće izmjenu korisničkog naloga.   
            Ako internom kontroloru prestane radni odnos ili se prerasporedi na drugo radno mjesto, obveznik će bez odlaganja zatražiti ukidanje korisničkog naloga internom kontroloru.
              Kontrolni administrator nakon prijema zahtjeva za ukidanje korisničkog naloga internom kontroloru vrši traženo ukidanje.               
 
Dodjeljivanje korisničkog naloga internom administartoru
Član 9
 
Interni kontrolor vrši dodjelu/ukidanje korisničkog naloga internom administartoru na način i postupak propisan za kontrolnog administartora.
 
 
III      TAJNOST  KORISNIČKOG NALOGA
 
Saopštavanje korisničkog naloga
Član 9
 
            Nakon dodjeljivanja korisničkog naloga kontrolni administrator o istom pismeno obavještava obveznika istovremeno dostavljajući pisani dokumenat koji sadrži tajne alfanumeričke podatake internog kontrolora.
Korisnički nalog interni kontrolor ne može saopštavati drugim licima.
 
Upotreba  korisničkog naloga
Član 10
 
Pristup Registru korisnik ostvaruje upotrebom korisničkog naloga i u tu svrhu koristi isključivo svoj  korisnički nalog.
 
Promjena tajne šifre u korisničkom nalogu
Član 11
 
            Po preuzimanju pisanog dokumenta o korisničkom nalogu i po saznaju njegovih tajnih podataka, korisnik će ostvariti prvu prijavu u Registaru i  izvršiti promjenu tajne šifre  kako bi ostvario potpunu tajanost svog korisničkog naloga.
 
 
IV    ZAVRŠNE ODREDBE
 
                           Primjena i sprovođenje Pravila
Član 12
 
O primjeni i sprovođenju ovih Pravila  staraju se korisnici i starješine obveznika.
 
                                                  Stupanje na snagu
                                                                      Član 13
 
Ova Pravila stupaju na snagu danom potpisivanja, a primjenjivaće se od momenta objavljivanja na oglasnoj tabli i internet stranici Ministarstva pravde. 


Gdje i kako

Direktorat za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbijednost podataka je nadležan za otvaranje naloga na Registru novčanih kazni i prekršajne evidencije.
Kontakt tel: +382 20407-513
drazen.radonjic@mpa.gov.me
ljubo.jankovic@mpa.gov.me


Korisni linkovi

http://www.mpa.gov.me/rubrike/Registar-novcanih-kazni 


Pravna podloga

Zakon o prekršajima ("Službeni list CG", br. 1/11) 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.