Министарство енергетике и рударства


лого

Рјешење о издавању енергетске дозволе за изградњу енергетског објекта за производњу електричне енергије снаге до 1 МW
Назив услуге

 Рјешење о издавању енергетске дозволе за изградњу енергетског објекта за производњу електричне енергије снаге до 1 МW


Орган задужен за спровођење

Министарство капиталних инвестиција


Опис

Енергетска дозвола се прибавља од Министарства капиталних инвестиција за изградњу енергетског објекта за производњу електричне  енергије снаге до 1 МW.


Гдје и како

 Начин предаје: Архива Министарства капиталних инвестиција, Римски трг број 46, Подгорица

контакт особа: Здравко Вуксановић

е-маил: здравко.вуксановиц@мки.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Производња електричне енергије


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Потребна документација прописана је чланом 4 Правилника о садржају захтјева за издавање енергетске дозволе и садржају регистра енергетских дозвола („Службени лист Црне Горе”, број 52/17 од 08.08.2017. године).

Уз захтјев за издавање енергетске дозволе подносилац захтјева доставља:

1) извод из Централног регистра привредних субјеката или другог одговарајућег регистра за правно лице, односно копију личног идентификационог документа за физичко лице односно предузетника;

2) податке о локацији на којој треба да се изгради енергетски објекат и лист непокретности за катастарске парцеле на којима се планира изградња енергетског објекта;

3) мишљење надлежног органа којим се доказује да је планирани енергетски објекат препознат у планском документу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката;

4) извјештај овлашћеног правног лица о мјерењима и истраживањима потенцијала обновљивог извора енергије за објекат који као примарни извор енергије користи водоток, вјетар или сунце;

5) изјаву банке да је спремна да подржи подносиоца захтјева у финансирању изградње енергетског објекта, која садржи назив и врсту енергетског објекта за који се изјава даје, локацију енергетског објекта, планирану инсталисану снагу објекта и износ инвестиције потребне за изградњу енергетског објекта;

6) изјаву банке којом се потврђује ликвидност правног лица;

7) мишљење оператора преносног или дистрибутивног система (у зависности од напонског нивоа и инсталисане снаге објекта за производњу електричне енергије) да изградња енергетског објекта неће угрозити поуздан и сигуран рад електроенергетског система са условима прикључења планираног објекта на електроенергетски систем, којима се дефинише напонски ниво и мјесто прикључења;

8) услове заштите животне средине издате од органа управе надлежног за послове заштите животне средине, и

9) идејно рјешење (техничко-технолошко рјешење) за изградњу, односно реконструкцију енергетског објекта у складу са законом.

Ако се захтјев подноси за изградњу хидроелектране подносилац захтјева, поред горе наведене документације,  доставља извјештај о бруто енергетском потенцијалу водотока на којем се планира изградња хидроелектране израђеног или верификованог од органа управе надлежног за осматрање и мјерење хидролошких параметара и услове за коришћење водних снага за производњу електричне енергије (гарантовани минимум, водоснабдијевање, наводњавање и друге намјене) издате од надлежног органа у складу са законом којим се уређују воде.


Рок за издавање лиценце

 Рок за издавање енергетске дозволе утврђен је Законом о управном поступку. 


Период важења лиценце

 Енергетска дозвола се издаје на период од двије године.


Услови за продужење важења лиценце

 На захтјев имаоца енергетске дозволе, који се поноси најкасније 30 дана прије истека рока важења енергетске дозволе, Министарство капиталних инвестиција може продужити рок важења енергетске дозволе најдуже за 12 мјесеци.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Енергетска дозвола престаје истеком периода важења.


Документација коју корисник прилаже

 Документација која се прилаже за издавање енергетске дозволе прописана је Правилником о садржају захтјева за издавање енергетске дозволе и садржају регистра енергетских дозвола („Службени лист Црне Горе”, број 52/17 од 08.08.2017. године).


Правна подлога која се односи на Лиценцу

-        Закон о енерегетици („Службени лист Црне Горе”, бр. 5/16 и 51/17)

-        Правилник о садржају захтјева за издавање енергетске дозволе и садржају регистра енергетских дозвола („Службени лист Црне Горе”, број 52/17 од 08.08.2017. године)


Корисни линкови

 хттп://www.оие-рес.ме/


Остало

 Чланом 79 Закона о енергетици предвиђено је да се енергетска дозвола издаје на основу годишњег плана који доноси Влада и који се објављује на интернет страници Министарства економије. Поменути годишњи план припрема Министарство економије у складу са Стратегијом развоја енергетике, акционим планом за спровођење Стратегије развоја енергетике и акционим планом коришћења енергије из обновљивих извора.


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (4):

Да (3):
Не (1):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.