Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Dozvola za obavljanje prometa ljekova na veliko za upotrebu u veterini
Naziv usluge

 Dozvola za obavljanje prometa ljekova na veliko za upotrebu u veterini


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove-Sektor za veterinu


Nadzorni organ

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Opis

 Promet ljekova na veliko za upotrebu u veterini


Gdje i kako

·         Zahtjev se predaje u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove:arhiva,mail,fax, pošta;

·         Kontak osoba:Hrapović Mevlida,

                          Jovović   Slavica

Tel:020/201-945;Fax:201-946

Mail:mevlida.hrapovic@ubh.gov.me

Mail:slavica.jovovic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Promet ljekova na veliko za upotrebu u veterini


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.    ZAHTJEV KOJI SADRŽI PODATKE O :

·         Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave

·         Skica prostora sa legendom prostorija

·         Naziv i sjedište pravnog lica i mjesto,adresa skladištenja ljekova- veledrogerije;

·         Spisak vrsta i grupa ljekova za čiji se promet na veliko traži dozvola;

·         Ime odgovornog farmaceuta -  veterinara pod čijim se nadzorom vrši prijem, skladištenje, čuvanje i isporuka ljekova;

·         Plan za hitno povlačenje ljekova iz prometa;

·         Dokaz o raspolaganju teretnim sredstvima za prevoz ljekova;

 

2.     DOKUMENTACIJA ZA VETERINARSKE LJEKOVE

·         Dostavljen spisak vrsta i grupa ljekova za čiji se promet na veliko izdaje  dozvola,;

·         Dostavljena odgovarajuća izjava o grupama ljekova na koje se ne odnosi ovaj zahtjev;

·         Dostavljena lista o uvezenim  ljekovima sa podacima o nazivu lijeka, grupi kojoj lijek pripada, proizvođaču, inoisporučiocu, dobavljaču, obliku lijeka,  pakovanju, ciljnoj vrsti životinja, jedinici mjere, količini i seriji ;

·         Dostavljen godišnji izvještaj o prometu veterinarsko- medicinskih proizvoda koji sadrži podatke o: nazivu lijeka, količini nabavljenog lijeka, proizvođaču i dobavljaču lijeka, spisak pravnih lica kojima su ljekovi prodati, nazivi ljekova i količine prodatih ljekova (prodaji - distribuciji lijeka).

·         Dostavljen Plan za hitno povlacenje veterinarskih ljekova iz prometa;

·         Dostavljen Ugovor sa ovlašćenim pravnim licem o uklanjanju i postupanju sa veterinarskim ljekovima:

Ø  kojima je istekao rok upotrebe;

Ø  koji  su povučeni sa tržišta;

Ø   sa oštećenim pakovanjem,

·         Utvrđeno da odgovorno lice posjeduje odgovarajuću stručnu literaturu, register ljekovi –vademekumi,  važeći propisi o prometu ljekova.

 

3.     DOKUMENTACIJA O KADRU

 

·         Lice odgovorno za skladištenje i distribuciju veterinarskih ljekova;

·         Uvjerenje za završenom fakultetu; 

·         Licence za rad;

·         Ugovor o radu na neodređeno vrijeme;

·         Potvrda poreske uprave o registraciji zaposlenog za PIO i zdravstveno osiguranje.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

Do isunjenja propisanih uslova


Uslovi za produženje važenja licence

Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Dozvola za obavljanje prometa ljekova na veliko za upotrebu u veterini oduzima se u slučaju ne ispunjavanja  propisanih uslova, prestanka obavljanja djelatnosti.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa u iznosu od 400 eura
Žiro račun:832-3161433-73 Sektor veterine
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.