Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Sertifikat o priznavanju sadnog materijala




Naziv usluge

 Sertifikat o priznavanju sadnog materijala


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove- Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u   poljoprivredi


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Sertifikat o priznavanju sadnog materijala


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·      Kontakt osoba: Biljana Vulić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: biljana.vulic@ubh.gov.me


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Na osnovu izvještaja o izvršenoj stručnoj kontroli, organ uprave izdaje Sertifikat o priznavanju sadnog materijala


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Dok sadni materijal ispunjava uslove


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ukoliko sadni materijal ne ispunjava uslove


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 10€


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sadnom materijalu ("Sl. list RCG", br. 28/06 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10, br.40/11, br. 61/11 i 48/15) 


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova




Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.