Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Zahtjev za upis u Registar za promet sadnog materijala na malo
Naziv usluge

 Zahtjev za upis u Registar za promet sadnog materijala na malo


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove- Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u   poljoprivredi


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Upis u Registar za promet sadnog materijala na malo


Gdje i kako

·         Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·      Kontakt osoba: Biljana Vulić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: biljana.vulic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Promet sadnog materijala na malo


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.  Zahtjev
2.  Prometom sadnog materijala na malo može se baviti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik, ako u svakom prodajnom objektu ima zaposleno lice sa završenim IV stepenom srednje
     poljoprivredne škole


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Neograničeno ( sve dok ispunjava propisane uslove)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Neispunjavanje jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 50€


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 

·         Zakon o sadnom materijalu ("Sl. list RCG", br. 28/06 od 03.05.2006 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 61/11 od 23.12.2011, 48/15 od 21.08.2015)

·         Pravilnik o uslovima za prodajne objekte i skladišta sadnog materijala ("Sl. list CG" br.24/2014)


Ukoliko postoji molimo Vas da navedete ime registra

http://www.ubh.gov.me


Napomena

 Sadni materijal u prometu mora da se skladišti i čuva na način i pod uslovima koji obezbjeđuje očuvanje njegovog kvaliteta. Promet sadnog materijala može se obavljati samo u prodajnom objektu.


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.