Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Registar sredstava za zaštitu bilja
Naziv usluge

 Registar sredstava za zaštitu bilja


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu I fitosanitarne posloveOpis

 Registar sredstava za zaštitu bilja


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Milka Petrušić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: milka.petrusic@ubh.gov.me


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 
1.        Zahtjev sadrzi podatke o:
·         podnosiocu zahtjeva (naziv i sjedište proizvođača odnosno ime i adresu pravnog ili fizičkog lica koje nastupa u ime i za račun proizvođača);
·         zastupnicima odnosno distributerima (naziv i sjedište);
·         kontakt osobi za postupak priznavanja registracije (ime i prezime, telefon, fax i e-mail);
·         sredstvu za zaštitu bilja (trgovački naziv ili oznaka/broj, naziv i sadržaj aktivne supstance, formulacija, područje primjene i namjena, broj rješenja o registraciji u zemljama EU);
·         specifikacija dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev;
·         mjesto i datum podnošenja zahtjeva;
·         potpis i pečat podnosioca zahtjeva.
 
2.        Potrebna dokumentacija:
 
·           dokaz o registraciji sredstava za zaštitu bilja u jednoj ili više zemalja Evropske unije;
·           podaci o identitetu aktivne supstance u sredstvu za zaštitu bilja, u skladu sa Prilogom 1 koji je sastavni dio ovog pravilnika (izjava);
·           predlog etikete i uputstva za upotrebu sredstava za zaštitu bilja za Crnu Goru na crnogorskom jeziku i kopiju orginalne etikete i uputstva za upotrebu sredstava za zaštitu bilja iz zemlje za koju se priznaje registracija;
·           bezbjedonosni list (Safety Data Sheet);
·           podaci o primjeni sredstava za zaštitu bilja iz registracije za koju se vrši priznavanje (u daljem tekstu: GAP tabela), u skladu sa Prilogom 2 koji je sastavni dio ovog pravilnika;
·           izjavu proizvođača o pravnim licima koji vrše distribuciju preparata sredstava za zaštitu bilja u Crnoj Gori;
·           izjavu o dozvoli za upotrebu podataka koji su označeni kao tajni, u skladu sa Prilogom 3 koji je sastavni dio ovog pravilnika;
·           rezime, odnosno izvod podataka iz dokumentacije;

·           dokaz o uplati naknade za priznavanje registracije sredstava za zaštitu bilja.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 10 godina


Uslovi za produženje važenja licence

Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 550€


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG" br. 51/08, 40/11, 18/14)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (3):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.