Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Registar lica za tretiranje i/ili označavanje drvenog materijala za pakovanje
Naziv usluge

 Registar lica za tretiranje i/ili označavanje drvenog materijala za pakovanje


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu I fitosanitarne posloveOpis

 Upis u Registar lica za tretiranje i/ili označavanje drvenog materijala za pakovanje


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Tamara Popović
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: tamara.popovic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakovanje koji se koristi za pakovanje, pridržavanje ili pričvršćivanje pošiljke pri prevozu robe, a obuhvata palete, sanduke, kutije, okvire, nosače, pregrade, obloge i druge proizvode (osim drvenog materijala za pakovanje izrađenog u cjelosti od ivera, odlomaka, otpada, šper-ploče, furnira i sl. obrađenog drvenog materijala, kao i drvenog materijala za pakovanje izrađenog od neobrađenog drveta debljine manje od 6 mm).


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Zahtjev koji sadrži:

- naziv, odnosno ime i prezime, jedinstveni matični broj, sjedište, adresu, broj telefona, fax i e-mail podnosioca zahtjeva;

- podatak o vrsti postupka (tretiranje i/ili označavanje);

- ime i prezime i jedinstveni matični broj odgovornog lica za sprovođenje postupaka;

- ime, prezime i potpis ovlašćenog lica i pečat podnosioca zahtjeva;

- datum i mjesto podnošenja zahtjeva.

2) Uz zahtjev podnose se dokazi o:

- upisu u Centralni registar Privrednog suda;

- stručnoj spremi zaposlenog odgovornog lica za sprovođenje postupka tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakovanje (kopija diplome: šumarskog fakulteta-smjer šumarstvo ili drvoprerada, Mašinskog fakulteta-smjer prerada drveta, Poljoprivrednog fakulteta-smjer zaštite bilja ili biljne proizvodnje, nekog drugog fakulteta-smjer prerade drveta, više škole-smjer drvne tehnologije, srednje šumarske školesmjer

šumarstvo ili drvoprerada, ili srednje stručne spreme i najmanje pet godina radnog iskustva u drvnoj tehnologiji);

- zaposlenju odgovornog lica (potvrda da je u radnom odnosu);

- tehničkoj opremljenosti za obavljanje propisanih postupaka tretiranja i označavanja (skica objekta i lokacija, priložene fotografije i dr.).

3) O tehničkoj opremljenosti za obavljanje postupka tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakovanje, podnosilac zahtjeva dostavlja popunjenu Izjavu koja je data u Prilogu 6, pravilnika čiji je naziv dat u dijelu pravna podloga).


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Neograničeno (sve dok ispunjava propisane uslove)


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 100 €


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o zdravstvenoj zaštiti bilja („Službeni list RCG” br. 28/06 i „Službeni list CG” br. 28/11 i br. 48/15);
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za  drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu  („Sl.list CG”, br. 04/10).


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Napomena

Lica koja tretiraju i označavaju drveni materijal za pakovanje, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti bilja se upisuju i u

Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.