Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Zahtjev za upis u Registar dorađivača sjemenskog materijala
Naziv usluge

 Zahtjev za upis u Registar dorađivača sjemenskog materijala


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove- Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u   poljoprivredi


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Upis u Registar dorađivača sjemenskog materijala


Gdje i kako

   Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·      Kontakt osoba: Biljana Vulić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: biljana.vulic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Dorada sjemenskog materijala ( postupak sušenja, čišćenja, kalibriranja, piliranja, tretiranja zaštitnim sredstvima, pakovanje, plombiranje, etiketiranje i druge slične postupke)


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 1.    zahtjev koji sadrži podatke o:
·      dorađivaču (naziv, sjedište, adresa, jedinstveni matični broj, poreski broj i šifra djelatnosti);
·      odgovornom licu (ime i prezime, adresa, jedinstveni matični broj i školska sprema);
·      vrsti, sorti i kategoriji sjemenskog materijala
2.    dokaz o pravu raspolaganja, odnosno korišćenja skladišnog prostora za smještaj i čuvanje sjemenskog materijala (izvod iz posjedovnog lista, odnosno ugovor o zakupu);
3.    dokaz o zaposlenju i stručnoj spremi odgovornog lica;
4.    potvrdu o registraciji u CRPS-a
5.    administrativna taksa.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Do ispunjavanja propisanih uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Dorađivač se briše iz registra dorađivača, ako prestane da obavlja djelatnost ili prestane da ispunjava propisane uslove.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 50 eur


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 ·      Zakon o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja ("Sl. list RCG", br. 28/06 od 03.05.2006, "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 61/11 od 23.12.2011, 48/15 od 21.08.2015)     

·         Pravilnik o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala krompira ("Sl. list CG" br. 8/15)       

·         Pravilnik o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala žita ("Službeni list CG" br.13/2014)  

·         Pravilnik o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala repe ("Sl.list CG" br.49/17)

Pravilnik o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala povrća ("Sl.list CG" br.26/2017)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.