Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Saglasnost za izgradnju i postavljanje vazduhoplovnih prepreka van područja aerodroma
Naziv usluge

 Saglasnost za izgradnju i postavljanje vazduhoplovnih prepreka van područja aerodroma


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

 Izgradnja i postavljanje vazduhoplovnih prepreka van područja aerodroma, koje mogu uticati na sigurnost vazdušnog saobraćaja, kao i njihovo označavanje i održavanje vrši se u skladu sa propisom Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17) i u skladu sa Sigurnosnim nalogom broj 2016/001 Rev. 0. Za to je neophodna saglasnost Agencije za civilno vazduhoplovstvo.


Gdje i kako

 Investitor podnosi zahtjev za izgradnju i postavljanje vazduhoplovnih prepreka van područja aerodroma Agenciji za civilno vazduhoplovstvo lično ili putem e-maila na Arhivu Agencije.
Kontakt: arhiva@caa.me  


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Potrebno je priložiti:
1)      Zahtjev za davanje prethodne saglasnosti, sa podacima o kontakt-osobi – adresa i telefon;
2)      Opis namjene i vrste objekta;
3)      Geodetski elaborat objekta (nadmorska visina, visina karakterističnih tačaka objekta, nadmorska visina najviše tačke objekta, udaljenost karakterističnih tačaka objekta od najbližeg praga poletno-sletne staze aerodroma ako se objekat nalazi u blizini aerodroma ili nekog radio-navigacionog uređaja potrebnog za sigurno odvijanje vazdušnog saobraćaja);
4)      Prostorne koordinate objekta u WGS84 I Gauss–Krüger prostornom koordinatnom sistemu izdate od licencirane geodetske organizacije;
5)      Situacioni plan sa ucrtanom lokacijom objekta;
6)      Izgled objekta sa vertikalnim presjecima, podacima o visini objekta i vrstom materijala od koga se objekat namjerava izgraditi; i
7)      Druge odgovarajuće podatke u zavisnosti od vrste i namjene objekta koji mogu koristiti prilikom analize uticaja objekta na sigurnost vazdušnog saobraćaja.


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Period važenja licence

 Do isteka važenja roka predviđenog datim Rješenjem ili do izdavanja novog Rješenja za postavljanje vazduhoplovne prepreke


Uslovi za produženje važenja licence

 Ponovno dostavljanje Zahtjeva za postavljanje/izgradnju vazduhoplovne prepreke Agenciji za civilno vazduhoplovstvo


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

  Promjena visine, položaja i karakteristika postavljenog objekta;
  Promjena karakteristika površina za ograničenje postavljanja/izgradnje vazduhoplovnih prepreka;
  Promjena položaja/karakteristika radio-navigacionih uređaja na koje postavljena vazduhoplovna prepreka ima uticaj;
  Promjena tipa operacija na koje ima uticaj predmetna vazduhoplovna prepreka;
─  Promjena zakonskih i podzakonskih osnova na osnovu kojih je izdato predmetno rješenje;


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Za izdavanje saglasnosti za izgradnju i postavljanje vazduhoplovnih prepreka van područja aerodroma plaća se naknada


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 44 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.