Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Uvjerenje o plovidbenosti vazduhoplova




Naziv usluge

 Uvjerenje o plovidbenosti vazduhoplova


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

 Sposobnost vazduhoplova za sigurnu vazdušnu plovidbu utvrđuje se pregledom vazduhoplova i dokumentacije, u skladu sa aktom Agencije za civilno vazduhoplovstvo


Gdje i kako

Operator vazduhoplova podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o plovidbenosti vazduhoplova Agenciji za civilno vazduhoplovstvo lično ili putem e-maila na Arhivu Agencije.

Kontakt: arhiva@caa.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 1)      Za utvrđivanje plovidbenosti prilikom upisa u registar novog vazduhoplova, prilaže se:
1.      Izjava o usklađenosti. Ova izjava može biti:
-        EASA Obrazac 52 izdat od strane odgovarajuće odobrene organizacije za proizvodnju, ili
-        EASA Obrazac 52 izdat od strane organizacije koja nema odobrenje ali ima pismo o saglasnosti (vidjeti 21.A.130), ili,
-        kod uvezenog vazduhoplova, izjavu od strane nadležnih vlasti države izvoza da je vazduhoplov usklađen sa projektom koji je odobrila EASA.
(EASA Obrazac 52 ne smije biti stariji od 60 dana.)
2.      Izvještaj o masi i ravnoteži sa rasporedom ukrcavanja;
3.      Letački priručnik (AFM – Aircraft Flight Manual).
4.      Status Naloga za plovidbenost;
5.      Status modifikacija i popravki; i
6.      Lista komponenti sa ograničenim vijekom upotrebe, Knjigu vazduhoplova, knjiga(e) motora ili kontrolne kartice modula motora, knjiga(e) elise i kontrolnih kartica za komponente sa ograničenim vijekom upotrebe, ukoliko je odgovarajuće.
2)      Za utvrđivanje plovidbenosti prilikom upisa u registar korišćenog vazduhoplova uvezenog iz država članica EU, Švajcarske, Norveške, Lihtenštajna ili Islanda, prilaže se:
1.      Važeća Potvrda o provjeri plovidbenosti izdata u skladu sa Dijelom M, koju je izdala neka od navedenih država, ili CAMO organizacija koje imaju odgovarajuće odobrenje od strane navedenih država; i
2.      Status vazduhoplova u odnosu na novi program održavanja.
 
3)      Za utvrđivanje plovidbenosti prilikom upisa u registar korišćenog vazduhoplova iz ostalih država, prilaže se:
1. Izjava nadležnog organa države u kojoj je vazduhoplov registrovan ili je bio registrovan o stanju plovidbenosti vazduhoplova u registru u trenutku ispisa iz registra (najčešće se radi o Uvjerenju o plovidbenosti za izvoz - Export Certificate of Airworthiness);
2. Izvještaj o masi i ravnoteži s rasporedom ukrcavanja;
3. Letački priručnik (AFM – Aircraft Flight Manual);
4. Prethodnu evidenciju pomoću koje se utvrđuju standardi proizvodnje, promjena i održavanja vazduhoplova, uključujući sva ograničenja povezana sa ograničenim uvjerenjem o plovidbenosti; i
5. Preporuka za izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti poslije pregleda plovidbenosti prema dijelu M.


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Period važenja licence

 Uvjerenje o plovidbenosti koje izdaje Agencija za civilno vazduhoplovstvo važi sve dok vazduhoplov ispunjava propisane zahtjeve o tipu vazduhoplova, kontinuiranoj plovidbenosti kao i druge uslove utvrđene Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17). 


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ako Agencija za civilno vazduhoplovstvo utvrdi da vazduhoplov ne ispunjava neki od uslova za izdavanje uvjerenja o plovidbenosti, ukinuće mu uvjerenje o plovidbenosti.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Za utvrđivanje ispunjenosti uslova i izdavanje uvjerenja o plovidbenosti koje izdaje Agencija za civilno vazduhoplovstvo plaća se naknada.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 81 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 


Originalni obrasci




Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.