Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Saglasnost na Program bezbjednosti pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi
Naziv usluge

 Saglasnost na Program bezbjednosti pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore


Opis

 Rješenje o davanju saglasnosti na Program bezbjednosti pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi


Gdje i kako

 Zahtjev se podnosi na arhivu Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore

Ul. Josipa Broza Tita bb, Podgorica

( tel. 020/625-207 )


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Program bezbjednosti pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi


Period važenja licence

  Važi do 30 dana od donošenja novog izdanja Nacionalnog programa bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva


Uslovi za produženje važenja licence

 Novo izdanje programa koje mora biti usklađeno sa novim izdanjem NPBCV


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Donošenje novog izdanja NPBCV


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa 2 x 5,00 eura


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Program bezbjednosti pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 ZOVS - Član 141 stav 2
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.