Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Uvjerenje vazduhoplovno-medicinskog ispitivača (ame) aero-medical examiner certificate
Naziv usluge

 Uvjerenje vazduhoplovno-medicinskog ispitivača (ame) aero-medical examiner certificate


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore


Opis

 Ovlašćenje ljekaru specijalisti da može da vrši medicinske preglede i donosi ocjenu sposobnosti vazduhoplovnom osoblju i kontrolorima letenja


Gdje i kako

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore
Referat za vazduhoplovnu medicinu
Kontakt osoba: Dr Tatjana Đuričković
Br.tel +382 67 643 413
e-mail: tdjurickovic@caa.me
Zahtjev predati na arhivu Agencije


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Zdravstvena djelatnost, medicinska praksa


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Podnosioci zahtjeva za AME uvjerenje moraju dostaviti:

(1) lične podatke, i profesionalnu adresu;

(2) uvjerenje o završenom kursu iz vazduhoplovne medicine za  koje podnosi zahtjev,

(3) pisanu izjavu da će AME izdavati ljekarsko uvjerenje, na osnovu zahtjeva Pravilnika o posadi vazduhoplova.

Podnosioci zahtjeva za AME uvjerenje sa pravom za inicijalno izdavanje, produženje i obnovu ljekarskih uvjerenja klase 2 dostavljaju:

(a) diplomu i licencu za obavljanje medicinske prakse i uvjerenje o završenom specijalističkom usavršavanju;

(b) dokaz o završenom osnovnom kursu iz vazduhoplovne medicine;

(c) dokaz da:

 (1) ima odgovarajuće prostorije, procedure, dokumentaciju i funkcionalnu opremu odgovarajuću za vazduhoplovne ljekarske preglede; i

 (2) uspostavljene potrebne procedure i uslove kako bi se osigurala ljekarska povjerljivost.

Podnosioci zahtjeva za AME uvjerenje koji proširuju prava na produženje i obnovu ljekarskih uvjerenja klase 1, moraju imati važeće AME uvjerenje i imati:

(a) najmanje obavljenih 30 ljekarskih pregleda za izdavanje, produženje ili obnovu ljekarskih uvjerenja klase 2 tokom perioda ne većeg od 5 godina pre podnošenja zahtjeva;

(b) završen napredni kurs iz vazduhoplovne medicine;

(c) završenu praktičnu obuku u AeMC-u ili pod nadzorom Referata za vazduhoplovnu medicinu.


Rok za izdavanje licence

 30 dana


Period važenja licence

 AME uvjerenje se izdaje na period koje ne prelazi 3 godine


Uslovi za produženje važenja licence

 AME uvjerenje će se produžiti imaocu koji:

(a) nastavlja da ispunjava opšte uslove zahtijevane za ljekarsku praksu i koji održava registraciju kao ljekar prema nacionalnim propisima;

(b) obavlja kurs osveženja znanja iz vazduhoplovne medicine tokom poslednje 3 godine;

(c) obavlja najmanje 10 vazduhoplovno medicinskih ljekarskih pregleda svake godine;

(d) ostaje u skladu sa uslovima svog uvjerenja; i

(e) koristi svoje prava u skladu sa Pravilnikom o posadi vazduhoplova.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo će ograničiti, suspendovati ili oduzeti AME uvjerenje u slučajevima kada:

(1) AME više ne ispunjava primjenljive zahtjeve;

(2) ne može da ispuni kriterijume za sertifikaciju ili nastavak sertifikacije;

(3) postoji nedostatak vazduhoplovno-medicinskih zapisa ili kod dostavljanja netačnih podataka ili informacija;

(4) postoji falsifikovanje medicinskih zapisa, uvjerenja ili dokumentacije;

(5) prikriva činjenice koje pripadaju podnosiocu zahtjeva, odnosno imaocu prava, za ljekarsko uvjerenje ili lažne ili obmanjive izjave ili izlaganja Referatu za vazduhoplovnu medicinu;

(6) ne uspiju da isprave nalaze iz revizije AME prakse; i

(7) ne odgovara na zahtjeve nadzornika za AME.

Uvjerenje AME će se automatski ukinuti u jednom od sljedećih okolnosti:

(1) oduzimanje ljekarske dozvole za obavljanje medicinske prakse; ili

(2) brisanje iz ljekarskog registra.

AME-i moraju obavijestiti nadležni organ o sljedećim promjenama koje mogu uticati na njihovo uvjerenje:

(1) AME je podvrgnut disciplinskom postupku ili istrazi od strane medicinskog regulatornog tela;

(2) postoje bilo kakve promjene uslova na osnovu kojih je uvjerenje dobijeno, uključujući sadržaj izjava predatih uz zahtjev;

(3) više ne ispunjava zahtjeve za izdavanje;

(4) promjena lokacije obavljanja prakse vazduhoplovno medicinskog ispitivača ili adrese za korespodenciju.

Propust u obaveštavanju Referata za vazduhoplovnu medicinu imaće za posledicu suspenziju ili opoziv prava uvjerenja, na osnovu odluke Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Diploma medicinskog fakulteta, Diploma specijalizacije iz vazduhoplovne medicine, Licenca za rad, Uvjerenja o završenim kursevima iz vazduhoplovne medicine, Potvrda o radnom odnosu


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012),

izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017), član 94

Pravilnik o posadi vazduhoplova (Sl.l. CG br. 8/2013) (Preuzete Uredbe Evropske komisije (EU) br. 1178/2011 i 290/2012), izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 23/2014, 27/2015 i 15/2017), član MED.D.005, MED.D.010, MED.D.015, MED.D.020, MED.D.025, MED.D.030, ARA.MED.250

Pravilnik o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja (Sl.l. CG br. 29/2016), preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340, član ATCO.AR.F.010, ATCO.MED.C.005, ATCO.MED.C.001, ATCO.MED.C.010 ATCO.MED.C.015, ATCO.MED.C.020, ATCO.MED.C.025


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.