Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Certifikat vazduhoplovno-medicinskog centra aero-medical centre certificate 2
Naziv usluge

 Certifikat vazduhoplovno-medicinskog centra aero-medical centre certificate 2


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore


Opis

 Ovlašćenje medicinskom centru da može da vrši medicinske preglede i donosi ocjenu sposobnosti za vazduhoplovno osoblje


Gdje i kako

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore
Referat za vazduhoplovnu medicinu
Kontakt osoba: Dr Tatjana Đuričković
Br.tel +382 67 643 413
e-mail: tdjurickovic@caa.me
Zahtjev predati na arhivu Agencije


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Zdravstvena djelatnost


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Podnosioci zahtjeva za AeMC uvjerenje dostavljaju dokaz da:

(a) imaju u svom sastavu ljekare specijaliste vazduhoplovne medicine koji ispunjavaju uslove da budu vazduhoplovno medicinski ispitivači (AME)

(b) imaju potrebne prostorije i opremu za vršenje vazduhoplovno medicinskih pregleda

(c) obezbijeđuju detaljne kliničke preglede ili imaju vezu sa određenim bolnicama ili medicinskim institutima radi specijalističkih medicinskih pregleda.

(d) podnosioci zahtjeva za početno uvjerenje dostavljaju dokumentaciju koja obuhvata procedure kojima se opisuje kako će se upravljati promjenama koje ne zahtijevaju prethodno odobrenje i kako će obavještavati Referat za vazduhoplovnu medicinu.

Podnosioci zahtjeva za AeMC dostavljaju dokaz da je uspostavljen sistem upravljanja, da obezbjeđuje ljekarsku tajnost u svakom trenutku i da je uspostavljeno vođenje evidencije

Podnosioci zahtjeva za AeMC dostavljaju dokaz da je:

(1) imenovan vazduhoplovno-medicinski ispitivač (AME) kao rukovodioc AeMC, sa pravima za izdavanje klase 1 ljekarskih uvjerenja i da ima dovoljno iskustva u vazduhoplovnoj medicini da vrši svoje dužnosti; i

(2) ima za osoblje adekvatan broj potpuno kvalifikovanih AME i drugo tehničko osoblje i stručnjake.


Rok za izdavanje licence

 3 mjeseca


Period važenja licence

Stalna važnost licence pod uslovom da ispunjava uslove.

AeMC uvjerenje se izdaje na neodređeno vreme. Ono će ostati na snazi zavisno od toga da li:

(a) AME ispunjavaju uslove svoje licence; i

(b) obezbjeđuju stalno iskustvo obavljajući najmanje 10 ljekarskih pregleda klase 1 svake godine.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Licenca se oduzima kod nalaza nivoa 1 i kod:

(a) neuspjeha imenovanja rukovodioca AeMC-a;

(b) neuspjeha da se obezbijedi ljekarska povjerljivost vazduhoplovno-medicinskih zapisa; i

(c) neuspjeha da pruži Referatu za vazduhoplovnu medicinu medicinske i statističke podatke za svrhu nadzora.


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Licenca za rad Doma zdravlja izdata od Ministarstva zdravlja, Priručnik sa procedurama za vršenje vazduhoplovno medicinskih pregleda, imenovanja vezana za sistem upravljanja


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012),  izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017), član 94;
Pravilnik o posadi vazduhoplova (Sl.l. CG br. 8/2013) (Preuzete Uredbe Evropske komisije (EU) br. 1178/2011 i 290/2012), izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 23/2014, 27/2015 i 15/2017), član ORA.AeMC.115, MED.D.005,  ORA.GEN.115, ORA.AeMC.135, MED.D.030, ARA.AeMC.150, ARA.GEN.350, ORA.AeMC.200, ORA.AeMC.210, ORA.AeMC.215, ORA.AeMC.220, ORA.GEN.200, ORA.GEN.205, ORA.GEN.210, ORA.GEN.215 i ORA.GEN.220.


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.