Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Odobrenje za letenje stranih civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru Crne Gore
Naziv usluge

 Odobrenje za letenje stranih civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru Crne Gore


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

 Odobrenje za letenje stranih civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru Crne Gore za obavljanje komercijalnog vazdušnog saobraćaja : linijskog ili redovnog i povremenog vazdušnog prevoza, kao i pružanje usluga iz vazduha.


Gdje i kako

 Zahtjev se može dostaviti poštom, faksom, elektronskom poštom, kao i vazduhoplovnim sistemima komunikacije (SITA/AFTN).


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje odobrenja stranom vazdušnom prevozniku za obavljanje komercijalnog vazdušnog saobraćaja, podnose se:

1) certifikat vazdušnog operatera (Air Operator Certificate/AOC) ili drugi odgovarajući certifikat o osposobljenosti za obavljanje komercijalnog vazdušnog saobraćaja sa operativnim specifikacijama;

2) operativna licenca, ako je ima;

3) TCO autorizacija, ako je ima;

4) uvjerenje o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu putnicima, prtljagu, teretu, pošti, i trećim licima;

5) uvjerenje o registraciji vazduhoplova, za sve vazduhoplove za koje se podnosi zahtjev;

6) uvjerenje o plovidbenosti vazduhoplova za sve vazduhoplove za koji se podnosi zahtjev;

7) potvrda o provjeri plovidbenosti vazduhoplova za sve vazduhoplove za koje se podnosi zahtjev;

8) potvrda o buci vazduhoplova, za sve vazduhoplove za koje se podnosi zahtjev;

9) dozvola za rad radio-stanice, za sve vazduhoplove za koje se podnosi zahtjev;

10) ugovor o povremenom prevozu (air charter agreement/contract);

11) ugovor o zakupu vazduhoplova, ako se za obavljanje komercijalnog vazdušnog saobraćaja koristi vazduhoplov koji je uzet u zakup;

12) ugovor o prenosu nadzornih prava i obaveza između države registra i države vazdušnog prevoznika, ako korišćenje vazduhoplova, uključuje i prenošenje nadzornih prava i obaveza u skladu sa Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (Convention on International Civil Aviation);

13) odobrenje organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane, za pružanje usluga iz vazduha radi snimanja teritorije Crne Gore;

14) program bezbijednosti civilnog vazduhoplovstva, radi provjere usklađenosti sa Nacionalnim programom bezbijednosti civilnog vazduhoplovstva i drugim propisima iz oblasti bezbijednosti civilnog vazduhoplovstva, sa aktom kojim je taj program odobren;

15) lista lica koja se deportuju, ako je podnijet zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje povremenog vazdušnog prevoza u cilju deportacije državljana Crne Gore;

16) odobrenje države vazdušnog prevoznika da je tog prevoznika odredila za obavljanje linijskog vazdušnog prevoza, ako je sa tom državom Crna Gora zaključila bilateralni ugovor o vazdušnom saobraćaju;

17) izjava o saglasnosti svih crnogorskih vazdušnih prevoznika, ako se traži odobrenje za letenje između dvije strane države i ako je taj prevoz počeo ili se završio u državi registra tog vazdušnog prevoznika ili ako taj prevoz ne obuhvata polijetanje ili slijetanje u državi registra, osim ako je zaključenim međunarodnim ugovorom utvrđeno pravo letenja (peta i sedma sloboda);

18) druga dokumentacija, ako nije dostavljena TCO autorizacija i ako se utvrdi da standardi vazduhoplovne sigurnosti i bezbijednosti nijesu u skladu sa propisanim


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o vazdušnom saobraćaju (,,Službeni list CG”, br. 30/12 i 30/17), član 16 Odobrenje za let u crnogorskom vazdušnom prostoru za strane vazduhoplove


Korisni linkovi

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (1):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.