Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu


logo

Zahtjev za izdavanje licence za obavljanje poslova planiranja i razvoja
Naziv usluge

 Zahtjev za izdavanje licence za obavljanje poslova planiranja i razvoja


Organ zadužen za sprovođenje

 Zavod za socijalnu i dječju zaštitu


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja


Opis

 Poslovi planiranja i razvoja obuhvataju pripremu godišnjih i drugih operativnih planova rada pružalaca usluga, procjenu socijalnih potreba građana u jedinici lokalne samouprave, informisanje lokalne samouprave o identifikovanim potrebama korisnika i kapacitetima pružaoca usluga, praćenje kvaliteta pruženih usluga, izvještavanje o kvalitetu pruženih usluga, iniciranje, razvoj i unapređenje usluga, uspostavljanje međusistemske koordinacije i saradnje, kao i druge aktivnosti vezane za unapređenje rada pružaoca usluga.


Gdje i kako

 Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu putem obrasca ZIL (Zahtjev za izdavanje licence za rad stručnom radniku), koji je sastavni dio Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje („Službeni list Crne Gore“, br.073/17 od 03.11.2017) dostupnog na sajtu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Zahtjev se može podnijeti  lično ili putem pošte.

Kontakt osoba Miloš Ristić,

Telefon:020/226-181

Email: milos.ristic@zsdz.gov.me 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Oblast socijalne i dječje zaštite


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite („Službeni list Crne Gore“, br. 073/17):
 
·         Diploma ili drugi dokaz o završenim studijama VII-1 nivo kvalifikacija (završene specijalističke studije iz: socijalnog rada, psihologije, pedagogije, sociologije, andragogije, defektologije ili specijalne pedagogije);
·         Sertifikat o uspješno završenom akreditovanom programu obuke, odnosno programu pružanja usluge;
·         Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u oblasti socijalne i dječje zaštite;


Rok za izdavanje licence

 30 dana od dana podnošenja zahtjeva u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“, br.56/2014,20/2015,40/2016 i 37/2017) 


Period važenja licence

 6 godina od dana izdavanja licence za rad.


Uslovi za produženje važenja licence

 Zavod za socijalnu i dječju zaštitu obnavlja licencu za rad stručnom radniku ako ostvari 100 bodova iz Bodovne liste, koja je data na obrascu BL, koji čini sastavni dio  Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje („Službeni list Crne Gore“, br.073/17 od 03.11.2017)
Stručni radnik podnosi Zavodu zahtjev za obnavljanje licence za rad, na obrascu ZOL, koji čini sastavni dio navedenog pravilnika.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

1)      Ukoliko stručni radnik ne obnovi licencu za rad;
2)      Poslove ne obavlja u skladu sa propisanim normativima i standardima;
3)      Dođe do otkaza ugovora o radu usled učinjene povrede radne obaveze ili radne discipline;


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Nije propisano


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list Crne Gore", br. 027/13, 001/15, 042/15, 047/15, 056/16, 066/16, 001/17, 031/17, 042/17, 050/17, 059/21 i 145/21) i Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite („Službeni list Crne Gore“, br. 073/17)


Korisni linkovi

Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu 


Ostalo

Obrazovne isprave stečene van Crne Gore podliježu postupku priznavanja isprava u skladu sa Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija („Službeni list Crne Gore“, br. 057/11 i 042/16)
 
U skladu sa članom 28 navedenog zakona, obrazovne isprave izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja isprava, ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.
 
Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja isprava
 
Obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja isprava u skladu sa odredbama ovog zakona. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje licence za rad, priložena dokumenta se dostavljaju u originalu ili kao ovjerena kopija.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.