Ministarstvo energetike i rudarstva


logo

Saglasnost na nužna odstupanja
Naziv usluge

 Saglasnost na nužna odstupanja


Organ zadužen za sprovođenje

 JU Zavod za geološka istraživanja


Nadzorni organ

Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

 Saglasnost na nužna odstupanja.
Nužna odstupanja u pogledu izvođenja rudarskih radova i izgradnje rudarskih objekata kojima se bitno ne odstupa od rudarskih projekata mogu se vršiti uz saglasnost nadležnog organa.


Gdje i kako

 Zahtjev se predaje na arhivi JU Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore lično, preko kontakt osobe, kurira ili putem pošte;

 

adresa: Jaglike Adžić bb, Podgorica,

 

tel/fax. 020 245-453; 020 245-438.


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Rudarstvo – eksploatacija mineralnih sirovina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Zahtjev za izdavanje saglasnosti za odstupanje od odobrenog projekta sa mišljenjem projektanta.


Rok za izdavanje licence

 Saglasnost donosi JU Zavod za geološka istraživanja u roku od 30 dana po prijemu propisane dokumentacije


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 ·         Saglasnost prestaje da važi:

1)     prestankom postojanja koncesionara kao pravnog lica;

2)     iscrpljenjem mineralne sirovine na eksploatacionom polju;

3)     odustajanjem od odobrenja za eksploataciju;

4)     istekom roka na koji je odobrena eksploatacija;

5)     oduzimanjem koncesije;

6)     trajnom obustavom eksploatacije mineralnih sirovina.

 

·         Nadležni organ oduzeće saglasnost ako se:

- ne otpočne sa eksploatacijom u projektovanom roku;

- radovi ne izvode u skladu sa rudarskim projektom;

- eksploatacijom ugrožava život i zdravlje zaposlenih i trećih lica ili imovina i druga prirodna dobra, a druge mjere predviđene zakonom i drugim propisima nijesu dovoljne da se to spriječi.

Koncesionar nema pravo na naknadu štete u slučaju oduzimanja odobrenja


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa u iznosu od 150 € plaća se po tarifnom broju 43 Zakona o administrativnim taksama (“Sl. list RCG” broj 55/03, 46/04, 81/05 i “Sl. list CG” br. 22/08, 77/08, 3/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16, 37/17).


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“ br. 65/08, 74/10, 40/11)
Uredba o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja („Sl. list CG“, broj 16/18)


Korisni linkovi

Ministarstvo ekonomije 

JU Zavod za geološka istraživanja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.