Ministarstvo energetike i rudarstva


logo

Saglasnost na uprošćeni rudarski projekat
Naziv usluge

 Saglasnost na uprošćeni rudarski projekat


Organ zadužen za sprovođenje

 JU Zavod za geološka istraživanja


Nadzorni organ

Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

 Saglasnost na uprošćeni rudarski projekat.

Uprošćeni rudarski projekat izrađuje se za rudarske radove: na objektima i postrojenjima koji nijesu obuhvaćeni glavnim ili dopunskim rudarskim projektima; za manje rekonstrukcije na postojećim objektima i postrojenjima, a koji ne mijenjaju koncepciju glavnog ili dopunskog rudarskog projekta; eksploataciju rudnih tijela do 15. 000 tona u okviru eksploatacionog polja i rudnih tijela u eksploatacionom polju čija eksploatacija neće trajati duže od jedne godine.

Uprošćeni rudarski projekat izrađuje se i za izvođenje rudarskih radova na istraživanju mineralnih sirovina koji se izvode na osnovu odobrenih projekata geoloških istraživanja.

Uprošćeni rudarski projekat sadrži: tehnički opis, predmjer i predračun radova, grafičku dokumentaciju i opis potrebnih mjera zaštite na radu.


Gdje i kako

 Zahtjev se predaje na arhivi JU Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore lično, preko kontakt osobe, kurira ili putem pošte;

 

adresa: Jaglike Adžić bb, Podgorica,

 

tel/fax. 020 245-453; 020 245-438.


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Rudarstvo – eksploatacija mineralnih sirovina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uprošćeni rudarski projekat sa revizionom klauzulom.
Ukoliko se radovima po uprošćenom rudarskom projektu utiče na režim voda i narušava životna sredina, pribavljaju se saglasnosti organa nadležnog za poslove vodoprivrede, odnosno zaštite životne sredine.


Rok za izdavanje licence

 Saglasnost donosi JU Zavod za geološka istraživanja u roku od 30 dana po prijemu propisane dokumentacije


Period važenja licence

 Za vrijeme trjanja koncesije ili
Za vrijeme trajanja projekta


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 ·         Saglasnost prestaje da važi:

1)     prestankom postojanja koncesionara kao pravnog lica;

2)     iscrpljenjem mineralne sirovine na eksploatacionom polju;

3)     odustajanjem od odobrenja za eksploataciju;

4)     istekom roka na koji je odobrena eksploatacija;

5)     oduzimanjem koncesije;

6)     trajnom obustavom eksploatacije mineralnih sirovina.

 

·         Nadležni organ oduzeće saglasnost ako se:

- ne otpočne sa eksploatacijom u projektovanom roku;

- radovi ne izvode u skladu sa rudarskim projektom;

- eksploatacijom ugrožava život i zdravlje zaposlenih i trećih lica ili imovina i druga prirodna dobra, a druge mjere predviđene zakonom i drugim propisima nijesu dovoljne da se to spriječi.

Koncesionar nema pravo na naknadu štete u slučaju oduzimanja odobrenja


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“ br. 65/08, 74/10, 40/11)
Uredba o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja („Sl. list CG“, broj 16/18)


Korisni linkovi

Ministarstvo ekonomije  

JU Zavod za geološka istraživanja 


Napomena

 Odobrenje za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu izdaje tehnički rukovodilac rudarskih radova zaposlen kod koncesionara.

Odobrenje za izvođenje radova po projektu izdaje se po prethodno pribavljenoj saglasnosti nadležnog organa.

Ukoliko se radovima po uprošćenom rudarskom projektu utiče na režim voda i narušava životna sredina, pribavljaju se saglasnosti organa nadležnog za poslove vodoprivrede, odnosno zaštite životne sredine.

Koncesionar je dužan obavijestiti rudarsku inspekciju o početku izvođenja rudarskih radova najkasnije 15 dana prije početka izvođenja radova
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (1):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.