Ministarstvo energetike i rudarstva


logo

Saglasnost na akt o sistematizaciji radnih mjesta koncesionara u dijelu koji se odnosi na potreban broj inženjera odgovarajuće struke
Naziv usluge

 Saglasnost na akt o sistematizaciji radnih mjesta koncesionara u dijelu koji se odnosi na potreban broj inženjera odgovarajuće struke


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

Saglasnost na akt o sistematizaciji radnih mjesta koncesionara u dijelu koji se odnosi na potreban broj inženjera odgovarajuće struke.


Gdje i kako

 Zahtjev se predaje na arhivi Ministarstva kapitalnih investicija lično, preko kontakt osobe, kurira ili putem pošte;

adresa: Rimski trg 46, Podgorica,

 Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Rudarstvo – eksploatacija mineralnih sirovina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Zahtjev za izdavanje saglasnosti na akt o sistematizaciji radnih mjesta koncesionara u dijelu koji se odnosi na potreban broj inženjera odgovarajuće struke.
Akt o sistematizaciji radnih mjesta koncesionara 


Rok za izdavanje licence

 Saglasnost donosi Ministarstvo kapitalnih investicija u roku od 30 dana po prijemu propisane dokumentacije.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 ·         Saglasnost prestaje da važi:

1)     prestankom postojanja koncesionara kao pravnog lica;

2)     iscrpljenjem mineralne sirovine na eksploatacionom polju;

3)     odustajanjem od odobrenja za eksploataciju;

4)     istekom roka na koji je odobrena eksploatacija;

5)     oduzimanjem koncesije;

6)     trajnom obustavom eksploatacije mineralnih sirovina.

 

·         Nadležni organ oduzeće saglasnost ako se:

- ne otpočne sa eksploatacijom u projektovanom roku;

- radovi ne izvode u skladu sa rudarskim projektom;

- eksploatacijom ugrožava život i zdravlje zaposlenih i trećih lica ili imovina i druga prirodna dobra, a druge mjere predviđene zakonom i drugim propisima nijesu dovoljne da se to spriječi.

Koncesionar nema pravo na naknadu štete u slučaju oduzimanja odobrenja.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa u iznosu od 150 € plaća se po tarifnom broju 43 Zakona o administrativnim taksama (“Sl. list RCG” broj 55/03, 46/04, 81/05 i “Sl. list CG” br. 22/08, 77/08, 3/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16, 37/17).


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“ br. 65/08, 74/10, 40/11)
Uredba o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja („Sl. list CG“, broj 16/18)


Korisni linkovi

Ministarstvo ekonomije  

http://www.geozavod.co.me/Dogadjaji.htm 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.