Ministarstvo energetike i rudarstva


logo

Odobrenje za izvođenje radova po dopunskom rudarskom projektu
Naziv usluge

 Odobrenje za izvođenje radova po dopunskom rudarskom projektu


Organ zadužen za sprovođenje

 JU Zavod za geološka istraživanja


Nadzorni organ

Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

 Odobrenje za izvođenje radova po dopunskom rudarskom projektu


Gdje i kako

 Zahtjev se predaje na arhivi JU Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore lično, preko kontakt osobe, kurira ili putem pošte;

adresa: Jaglike Adžić bb, Podgorica,

tel/fax. 020 245-453; 020 245-438.


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Rudarstvo – eksploatacija mineralnih sirovina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev, prilažu se sljedeći dokazi:
- rudarski projekat sa revizionom klauzulom (2 primjerka);*
- potvrda-saglasnost organa koji je izdao uslove da je rudarski projekat urađen u skladu sa izdatim uslovima;
- urbanističko-tehnički uslovi;
- dokaz o pravu svojine ili korišćenja na zemljištu, odnosno službenosti za najmanje dvije godine eksploatacije mineralne sirovine prema dinamici utvrđenoj koncesionim pravom;
- saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu ili odluku da nije potrebno vršiti procjenu uticaja koje se izdaju u skladu sa posebnim propisom;
- vodoprivredna saglasnost na projekte kada eksploatacija mineralnih sirovina utiče na režim voda;
- saobraćajna saglasnost za pristup javnim saobraćajnicama;
- licenca za izvođenje radova;
- dokaz o plaćenoj naknadi za promjenu namjene korišćenja poljoprivrednog zemljišta.
Za izgradnju rudarskih objekata i postrojenja dostavlja se i dokumentacija u skladu sa propisima o građenju u zavisnosti od vrste objekta i utvrđenih uslova za izradu tehničke dokumentacije, a naročito slijedeće saglasnosti:
- elektro-energetska;
- zaštite na radu;
- protivpožarna;
- vodovodna.;
- dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse;
- drugi podaci od značaja za izdavanje odobrenja na zahtjev nadležnog organa.


Rok za izdavanje licence

 Odobrenje donosi JU Zavod za geološka istraživanja u roku od 30 dana po prijemu propisane dokumentacije


Period važenja licence

 Za vrijeme trjanja koncesije ili
Za vrijeme trajanja projekta.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 ·         Odobrenje prestaje da važi:

1)     prestankom postojanja koncesionara kao pravnog lica;

2)     iscrpljenjem mineralne sirovine na eksploatacionom polju;

3)     odustajanjem od odobrenja za eksploataciju;

4)     istekom roka na koji je odobrena eksploatacija;

5)     oduzimanjem koncesije;

6)     trajnom obustavom eksploatacije mineralnih sirovina.

 

·         Nadležni organ oduzeće odobrenje ako se:

- ne otpočne sa eksploatacijom u projektovanom roku;

- radovi ne izvode u skladu sa rudarskim projektom;

- eksploatacijom ugrožava život i zdravlje zaposlenih i trećih lica ili imovina i druga prirodna dobra, a druge mjere predviđene zakonom i drugim propisima nijesu dovoljne da se to spriječi.

Koncesionar nema pravo na naknadu štete u slučaju oduzimanja odobrenja


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna taksa u iznosu od 250 € za rudarske radove odnosno 150 € za objekte, postrojenja i uređaje, plaća se po tarifnom broju 42 Zakona o administrativnim taksama (“Sl. list RCG” broj 55/03, 46/04, 81/05 i “Sl. list CG” br. 22/08, 77/08, 3/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16, 37/17), a u vezi sa članom 94 stav 1 Zakona o upravnom postupku.

 

Administrativna taksa se uplaćuje u Budžet Crne Gore na račun broj 832-3161232-94


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“ br. 65/08, 74/10, 40/11)
Uredba o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja („Sl. list CG“, broj 16/18)


Korisni linkovi

Ministarstvo ekonomije 

JU Zavod za geološka istraživanja 


Napomena

 Koncesionar kome je izdato odobrenje dužan je da prilikom izvođenja rudarskih radova obezbijedi tehničko vođenje radova po rudarskoj projektnoj dokumentaciji, tehničkim propisima iz oblasti rudarstva, propisima o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine i stručni nadzor u skladu sa propisima o izgradnji objekata.

Koncesionar je dužan da obavijesti nadležni organ, rudarsku inspekciju i nadležni organ lokalne samouprave o početku izvođenja radova najkasnije 15 dana prije početka izvođenja radova i odredi lica koja će obavljati poslove tehničkog rukovođenja rudarskim radovima i stručnog nadzora na izgradnji rudarskih objekata.

O izvođenju radova kojima se utiče na režim voda i životnu sredinu obavještava se ministarstvo nadležno za poslove

vodoprivrede, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine. 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.