Ministarstvo energetike i rudarstva


logo

Odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacionom polju
Naziv usluge

 Odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacionom polju


Organ zadužen za sprovođenje

 JU Zavod za geološka istraživanja


Nadzorni organ

 Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

 Odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacionom polju naročito sadrži:

1) naziv privrednog društva kojem se odobrava eksploatacija;

2) položaj, površina, granice i naziv eksploatacionog polja;

3) vrstu mineralnih sirovina koje su predmet eksploatacije;

4) situacionu kartu sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja ovjerenu od strane organa koji izdaje odobrenje;

5) rok u kojem se moraju završiti pripremni radovi i početi sa eksploatacijom;

6) uslove i ograničenja koja su data aktima organa nadležnih za poslove uređenja prostora i zaštite životne sredine;

7) rok na koji se daje mineralna sirovina na korišćenje.


Gdje i kako

 Zahtjev se predaje na arhivi JU Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore lično, preko kontakt osobe, kurira ili putem pošte;

 

adresa: Jaglike Adžić bb, Podgorica,

 

tel/fax. 020 245-453; 020 245-438.


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Rudarstvo – eksploatacija mineralnih sirovina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Zahtjev sadrži: naziv i vrstu mineralnih sirovina koje se namjeravaju eksploatisati, podatke o podnosiocu zahtjeva, planiranom početku i dinamici izvođenja radova.

Uz zahtjev, prilažu se sljedeći dokazi:

- Ugovor o koncesiji;

- situaciona karta u razmjeri 1:10.000 (ili većoj) sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja, javnim saobraćajnicama, rudarskim radovima i drugim objektima koji se nalaze na eksploatacionom polju, opisom granica, nazivom eksploatacionog polja i naznačenjem opštine na čijoj se teritoriji nalazi (6 primjeraka);

- potvrdu o bilansnim rezervama mineralnih sirovina koja se izdaje u skladu sa važećim propisima o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi;

- studija izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina sa prikazom uslova i načina eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina sa dinamikom izvođenja radova i podacima o metanoobilnosti, zaprašenosti i zavodnjenosti, oplemenjivanju, upotrebi i plasmanu, mjerama zaštite i sanacije životne sredine kao i podacima o tehničkoj opremljenosti i stručnim kadrovima;*

-mišljenje nadležnog organa za zaštitu životne sredine na studiju izvodljivosti eksploatacije;

- akt organa nadležnog za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti planirane eksploatacije mineralnih sirovina sa odgovarajućim prostornim, odnosno urbanističkim planovima (UTU);

- licenca za izvođenje radova;

- dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse;

- drugi podaci od značaja za izdavanje odobrenja na zahtjev nadležnog organa.


Rok za izdavanje licence

 Odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacionom polju donosi JU Zavod za geološka istraživanja u roku od 30 dana po prijemu propisane dokumentacije


Period važenja licence

 Ovo odobrenje proizvodi pravno dejstvo za vrijeme važenja ugovora, osim u slučajevima sticanja uslova koji su utvrđeni čl. 38 i 39 Zakona o rudarstvu.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 ·         Odobrenje za eksploataciju prestaje da važi:

1)     prestankom postojanja koncesionara kao pravnog lica;

2)     iscrpljenjem mineralne sirovine na eksploatacionom polju;

3)     odustajanjem od odobrenja za eksploataciju;

4)     istekom roka na koji je odobrena eksploatacija;

5)     oduzimanjem koncesije;

6)     trajnom obustavom eksploatacije mineralnih sirovina.

 

·         Nadležni organ oduzeće odobrenje za eksploataciju ako se:

- ne otpočne sa eksploatacijom u predviđenom roku;

- radovi ne izvode u skladu sa rudarskim projektom;

- eksploatacijom ugrožava život i zdravlje zaposlenih i trećih lica ili imovina i druga prirodna dobra, a druge mjere predviđene  zakonom i drugim propisima nijesu dovoljne da se to spriječi.

Koncesionar nema pravo na naknadu štete u slučaju oduzimanja odobrenja za eksploataciju.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna taksa u iznosu od 150 € plaća se po tarifnom broju 41 Zakona o administrativnim taksama (“Sl. list RCG” broj 55/03, 46/04, 81/05 i “Sl. list CG” br. 22/08, 77/08, 3/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16, 37/17), a u vezi sa članom 94 stav 1 Zakona o upravnom postupku.

 

Administrativna taksa se uplaćuje u Budžet Crne Gore na račun broj 832-3161232-94


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“ br. 65/08, 74/10, 40/11);

 Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja („Sl. list CG“, broj 16/18)


Korisni linkovi

Ministarstvo ekonomije 

Zavod za geološka istraživanja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (2):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.