Ministarstvo energetike i rudarstva


logo

Ovlašćenje za vršenje energetskog pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju
Naziv usluge

 Ovlašćenje za vršenje energetskog pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

 Ovlašćenje za vršenje energetskog pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju


Gdje i kako

Zahtjev se podnosi na Arhivu Ministarstva kapitalnih investicija (adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica)
 
E-mail: info@ee-me.org


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vršenje energetskog pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje ovlašćenja za vršenje energetskih pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju, prilažu se originali ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:   
1)     potvrda o registraciji za obavljanje, kao pretežne, jedne od sljedećih djelatnosti: projektovanje, građenje, stručni nadzor nad građenjem, revizija projektne dokumentacije i stručni poslovi iz oblasti energetike, izdata od Centralnog registra privrednih subjekata;
2)     za kvalifikovano lice za vršenje energetskih pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju, i to:
-       ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom,
-       radna biografija (CV),
-       kopija radne knjižice,
-       dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima projektovanja, rukovođenja i stručnog nadzora nad ugradnjom termotehničkih postrojenja ili instalacija, ispitivanja energetskih postrojenja ili instalacija,
-       potvrda o položenom stručnom ispitu za vršenje redovnih energetskih pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju i/ili energetskih pregleda zgrada, u skladu sa programom propisanim ovim pravilnikom i
3)     dokaz o izvršenoj uplati naknade za obradu zahtjeva, u skladu sa posebnim propisom


Rok za izdavanje licence

 Po Zakonu o opštem upravnom postupku rok za rješavanje po zahtjevu je mjesec dana, od dana predaje zahtjeva


Period važenja licence

 Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Nema


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ovlašćenje za vršenje energetskog pregleda Ministarstvo će oduzeti ako:
-        se utvrdi da je ovlašćenje izdato na osnovu netačnih i neistinitih podataka;
-        ovlašćeno lice obavlja energetske preglede suprotno ovom zakonu;
-        kvalifikovano lice za vršenje energetskih pregleda zgrada ili kvalifikovano lice za vršenje energetskih pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju, bude osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci;
-        ovlašćeno lice prestane da ispunjava uslove na osnovu kojih je steklo ovlašćenje.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za obradu zahtjeva, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama, Tarifni broj 1 – 5,00€ na uplatni račun Ministarstva ekonomije:

-        br. računa: 832-3161232-94,

-        primalac: Budžet Crne Gore,

svrha uplate: Administrativna taksa za Ministarstvo ekonomije


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

-      Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Sl. list Crne Gore", br. 57/14)
-      Pravilnik o uslovima za izvođenje obuke, sticanje ovlašćenja i načinu vođenja registra za vršenje energetskih pregleda ("Sl. list Crne Gore", br. 75/15)


Korisni linkovi

Energetska efikasnost   

Ministarstvo ekonomije 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.