Ministarstvo energetike i rudarstva


logo

Licenca za izradu rudarskih projekata
Naziv usluge

 Licenca za izradu rudarskih projekata


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kapitalnih investicija


Opis

 Licenca za izradu rudarskih projekata izdaje se privrednom društvu sa svojstvom pravnog lica, odnosno drugom pravnom licu koje ispunjava uslove utvrđene članom 46 Zakona o rudarstvu, na period od pet godina, a ovjerava se svake godine


Gdje i kako

Zahtjev se predaje na arhivi Ministarstva kapitalnih investicija lično, preko kontakt osobe, kurira ili putem pošte;
 
adresa: Rimski trg 46, Podgorica,
 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Rudarstvo – eksploatacija i priprema mineralnih sirovina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Licenca za za izradu rudarskih projekata izdaje se na osnovu:

1) izvoda iz Centralnog registra Privrednih subjekata;

dokaza da u radnom odnosu ima najmanje dva diplomirana inženjera iz oblasti za koju se projekat izrađuje (ugovor o radu, prijava osiguranja i ovjerena fotokopija radne knjižice);

3) dokaza da zaposleni inženjeri, ispunjavaju uslove iz člana 90 Zakona o rudarstvu (ovjerena fotokopija lične karte, odnosno pasoša za strano lice; ovjerene fotokopije diplome o stručnoj spremi; potvrde o pet godina radnog iskustva na poslovima tehničkog rukovođenja, nadzora i drugim stručnim poslovima u rudarskim objektima za koje se projekat izrađuje; ovjerene fotokopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili licence za strano lice).


Rok za izdavanje licence

 Licencu donosi Ministarstvo kapitalnih investicija u roku od 30 dana po prijemu propisane dokumentacije


Period važenja licence

 Licenca se izdaje na period od pet godina i ovjerava se svake godine


Uslovi za produženje važenja licence

 Imalac licence je dužan da, najkasnije do 31. decembra tekuće godine, dostavi nadležnom organu podatke kojima dokazuje da za narednu kalendarsku godinu ispunjava uslove za ovjeru licence. 


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Nadležni organ oduzeće licencu, ako:

1) je imalac licence dobio licencu na osnovu netačnih podataka;

2) imalac licence ne dostavi podatke prije isteka roka utvrđenog u stavu 6 člana 51 Zakona o rudarstvu;

3) imalac licence ne obavlja poslove u skladu sa zakonom.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za izdavanje licence iznosi 600 € u skladu sa članom 6 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje licenci za izvođenje rudarskih radova i izradu rudarskih projekata ("Sl. list Crne Gore", br. 03/10)


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“ br. 65/08, 74/10, 40/11)

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licenci za izvođenje rudarskih radova i izradu rudarskih projekata ("Sl. list Crne Gore", br. 03/10)


Korisni linkovi

Ministarstvo ekonomije 


Napomena

 Imalac licence je dužan da o svakoj promjeni uslova za izdavanje licence obavijesti nadležni organ u roku od osam dana od dana promjene uslova.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.