Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja


logo

Istraživačka licenca za vršenje konzervatorskih i/ili arheoloških istraživanja
Naziv usluge

Istraživačka licenca za vršenje konzervatorskih i/ili arheoloških istraživanja 


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Nadzorni organ

Upravni sud Crne Gore


Opis

Istraživačka licenca za vršenje istraživačkih radova i sprovođenje mjera zaštite 


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje licence sa pratećom dokumentacijom podnosi se Stručnoj komisiji za izdavanje i oduzimanje licence, putem pošte ili neposrednom predajom na arhivi Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (resor kulture), Njegoševa 83, Cetinje.


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Djelatnost istraživanja.


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Uz zahtjev za izdavanje licence, pravno lice prilaže:

   1) dokaz o registraciji kod nadležnog organa za istraživanje;

   2) dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova konzervatorske djelatnosti u skladu sa posebnim propisom;

   3) diplomu ili drugi dokaz o odgovarajućem visokom obrazovanju koje je neposredno povezano sa vrstom istraživanja za koje se traži izdavanje licence, za najmanje tri lica i dokaz da su ta lica u radnom odnosu kod pravnog lica;

   4) odobrenje za dopunski rad stručnih lica koja su u radnom odnosu kod pravnog lica, u slučaju da imaju stalni radni odnos u drugom pravnom licu;

   5) dokaz o referencama stručnih lica koja su u radnom odnosu kod pravnog lica;

   6) licencu za vrstu istraživanja za koje se traži izdavanje licence, za najmanje jedno lice koje je u radnom odnosu kod pravnog lica;

   7) dokaz o realizovanim istraživanjima za koje se traži izdavanje licence, u skladu sa članom 5 stav 3 ovog pravilnika.


Rok za izdavanje licence

30 dana, budući da se na postupak izdavanja, prestanka važenja i oduzimanja konzervatorske licence primjenjuje se Zakon o upravnom postupku.


Period važenja licence

Pet godina. 


Uslovi za produženje važenja licence

Produženje licence podrazumijeva sprovođenje ponovnog postupka za izdavanje istraživačke licence. 


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 

Pravnom licu prestaje da važi istraživačka licenca:

1) istekom perioda na koji je izdata;

2) ukoliko ne ispunjava uslove u pogledu potrebnog broja zaposlenih ili članova sa odgovarajućom stručnom

spremom ili istraživačkom licencom;

3) u slučaju promjene naziva ili pravnog statusa;

4) u slučaju prestanka rada.

Prestanak važenja istraživačke licence utvrđuje Ministarstvo rješenjem.

Pravno lice kojem je prestala da važi licenca:

1) istekom perioda na koji je izdata;

2) ukoliko ne ispunjava uslove u pogledu potrebnog broja zaposlenih ili članova sa odgovarajućom stručnom

spremom ili istraživačkom licencom;

3) u slučaju promjene naziva ili pravnog statusa;

4) u slučaju prestanka rada


Ima pravo na ponovno izdavanje istraživačke licence kada ispuni uslove:

-          mora biti registrovano za istraživanje

-          mora imati u radnom odnosu ili u članstvu najmanje tri lica sa odgovarajućom visokom stručnom spremom, od kojih najmanje jedno lice sa istaživačkom licencom.


Istraživačka licenca će se oduzeti pravnom i fizičkom licu, ako:

1) je izdata na osnovu netačnih podataka i dokaza;

2) prestane da postoji bilo koji uslov za njeno izdavanje, a imalac istraživačke licence to nije prijavio u propisanom roku;

3) je imalac istraživačke licence vršio arheološko ili konzervatorsko istraživanje bez odobrenja ili suprotno odobrenju za istraživanje;

4) je imalac istraživačke licence arheološkim ili konzervatorskim istraživanjem nanio štetu ili doveo u opasnost kulturno dobro.

U slučaju tač. 3 i 4 istraživačka licenca će se  oduzeti i rukovodiocu istraživanja.

Lice kojem je oduzeta istraživačka licenca nema pravo na izdavanje istraživačke licence u roku od pet godina od dana oduzimanja istraživačke licence.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Nije propisana naknada.


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 

Uz zahtjev za izdavanje licence, pravno lice prilaže:

   1) dokaz o registraciji kod nadležnog organa za istraživanje;

   2) dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova konzervatorske djelatnosti u skladu sa posebnim propisom;

   3) diplomu ili drugi dokaz o odgovarajućem visokom obrazovanju koje je neposredno povezano sa vrstom istraživanja za koje se traži izdavanje licence, za najmanje tri lica i dokaz da su ta lica u radnom odnosu kod pravnog lica;

   4) odobrenje za dopunski rad stručnih lica koja su u radnom odnosu kod pravnog lica, u slučaju da imaju stalni radni odnos u drugom pravnom licu;

   5) dokaz o referencama stručnih lica koja su u radnom odnosu kod pravnog lica;

   6) licencu za vrstu istraživanja za koje se traži izdavanje licence, za najmanje jedno lice koje je u radnom odnosu kod pravnog lica;

   7) dokaz o realizovanim istraživanjima za koje se traži izdavanje licence, u skladu sa članom 5 stav 3 ovog pravilnika.


Pravna podloga

Zakon o zaštiti kulturnih dobara

("Službeni list Crne Gore", br. 049/10 od 13.08.2010, 040/11 od 08.08.2011, 044/17 od 06.07.2017)

Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja, prestanku važenja i oduzimanja istraživačke licence, kao i sadržaju i načinu vođenja registra izdatih istraživačkih licenci

("Službeni list Crne Gore", br. 012/18 od 23.02.2018)


Ostalo

(1) Istraživačka licenca je dokaz o stručnim referencama pravnog i fizičkog lica za vršenje istraživačkih radova i sprovođenje mjera zaštite.

(2) Istraživačku licencu iz stava 1 ovog člana izdaje i oduzima Ministarstvo.

(3) Istraživačka licenca može se izdati pravnom licu koje je registrovano za istraživanje i koje ima u radnom odnosu ili u članstvu najmanje tri lica sa odgovarajućom visokom stručnom spremom, od kojih najmanje jedno lice sa istaživačkom licencom.

(4) Istraživačka licenca može se izdati fizičkom licu koje ima odgovarajuću stručnu spremu, tri godine radnog iskustva i položen stručni ispit za istraživača.

 

Izdavanje, prestanak važenja i oduzimanje licence vrši organ državne uprave nadležan za poslove kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo), na prijedlog Stručne komisije za izdavanje i oduzimanje licence (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju obrazuje ministar kulture iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti od značaja za obavljanje konzervatorske djelatnosti.

Komisija ima pet članova, od kojih najmanje tri člana treba da imaju najviše stručno zvanje u oblasti konzervatorske djelatnosti ili naučno zvanje iz oblasti od značaja za obavljanje poslova iz konzervatorske djelatnosti i licencu.

Mandat Komisije traje dvije godine.

Komisija radi u prostorijama Ministarstva.

O radu Komisije sačinjava se zapisnik.

Licenca se, saglasno članu 84 stav 1 Zakona o zaštiti kulturnih dobara (u daljem tekstu: Zakon) može izdati pravnom i fizičkom licu za vršenje istraživačkih radova i sprovođenje mjera zaštite.

Pravnom licu se može izdati licenca za jednu ili obije vrste poslova iz stava 1 ovog člana.

U licenci za vršenje konzervatorskih istraživanja koja zadiru u integritet kulturnog dobra, obavezno se navodi vrsta kulturnih dobara na koja se licenca odnosi.

 

Imalac licence je dužan da odmah, a najkasnije u roku od osam dana obavijesti Ministarstvo o svakoj promjeni koja je od značaja za izdavanje licence.

Svako fizičko ili pravno lice može Komisiji da podnese inicijativu za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence.

Komisija je dužna da razmotri inicijativu iz stava 1 ovog člana u roku od 15 dana od dana podnošenja i bez odlaganja pisanim putem obavijesti podnosioca inicijative.

Ako Komisija utvrdi da ne postoje razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence iz člana 84 st. 6, 7, 10 i 11 Zakona, predložiće Ministarstvu da inicijativu odbije.

Rješenje o prestanku važenja, odnosno oduzimanju licence donosi Ministarstvo po službenoj dužnosti, na prijedlog Komisije.

Istraživačka licenca objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo vodi registar izdatih istraživačkih licenci.

Registar licenci vodi se u elektronskoj formi.

Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.