Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja


logo

Dozvola za trajan/privremen izvoz umjetnina iz Crne Gore
Naziv usluge

Dozvola za trajan/privremen izvoz umjetnina iz Crne Gore


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta/ Uprava za zaštitu kulturnih dobara/ Matične ustanove kulture


Opis

Ministarstvo prosvjete. nauke, kulture i sporta u skladu sa zakonskim osnovom koji je naveden u ovom obrascu pod segmentom pravna podloga koja se odnosi na licencu, izdaje na zahtjev podnosioca (fizičkog ili pravnog lica) dozvolu/rješenje o iznošenju umjetnina iz Crne Gore koji su autorska djela ili su nastala i stečena u Crnoj Gori.


Gdje i kako

Procedura počinje predajom zahtjeva stranke (fizičkog ili pravnog lica) Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta (resor kulture), zatim se dobija mišljenje od Uprave za zaštitu kulturnih dobara koja utvrđuje status predmeta (da li je kultutno dobro)


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Uvoz-izvoz, spoljna trgovina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, mišljenje matične ustanove kulture, popunjen zahtjev, dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 10 eura

Zahtjev stranke sadrži podatke: ime ili naziv podnosioca zahtjeva i adresa i sjedište, podaci o predmetu naziv autora, dimenzije, tehnike izrade, zemlja u koju se predmet iznosi, ukupna vrijednost, vrsta izvoza, datum izlaska, a za privremeno iznošenje i datum povratka, adresa gdje će se predmet nalaziti, svrha iznošenja). Ministarstvo izdaje dozvolu po prethodno pribavljenom mišljenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara, sa ovjerenom fotodokumentacijom u 4 primjerka, spsikom predmeta ukoliko se iznosi više umjetnina. Nakon navedenog dokumenta u kome se konstatuje da umjetnine nemaju status kulturno dobro odobrava se iznošenje i izdaje dozvola.


Rok za izdavanje licence

20 dana 


Period važenja licence

godinu dana


Uslovi za produženje važenja licence

Razlozi koje učini vjerovatnim i opravdanim stranka ukoliko se izvoz ne može iz objektivnih razloga realizovati kada je navedeno (bolest, kašnjenje špediterskih agencija, pomjeranje termina od strane organizatora i drugi opravdani razlozi koji se utvrđuju u ponovljenom postupku).


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Dozvola se izdaje za period od godinu dana kada stranka zadovoljava zakonske uslove. Ukoliko stranka ne posjeduje adekvatnu dokumentaciju ili ne ispunjava neki od zakonom traženih uslova ista neće biti izdata. 


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Prilikom izdavanja dozvole uplaćuje se administrativa taksa za izvoz na iznos od 10 eura.


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Mišljenje uprave za zaštitu kulturnih dobara, popunjen zahtjev, ovjerenu fotodokumentaciju umjetnina koje planira da iznese iz zemlje, dokaz o uplati administrativne takse.


Pravna podloga

Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG“,br.49/10), Zakon o spoljnoj trgovini („Sl.list CG“, br.28/04, 37/07), Odluka o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe ( „Sl.list CG“,Br.10/11), Zakon o upravnom postupku („Sl.list CG“, br.56/14,20/15, 40/16)


Ostalo

Kako Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta (resor kulture) u okvirima svojih nadležnosti izdaje dozvole izvoznog karaktera, za umjetnine već unešene u Crnu Goru iste se vraćaju shodno dokumentaciji matične zemlje iz koje su izvezene, te se po tom osnovu stranka ne može obratiti Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta (resor kulture).


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (5):

Da (4):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.