Agencija za nadzor osiguranja


logo

Saglasnost za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u bankama
Naziv usluge

 Saglasnost za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u bankama


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Zastupanjem u osiguranju mogu se baviti banke, kojima je Centralna banka izdala odobrenje u skladu sa zakonom, a na osnovu saglasnosti regulatornog organa


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 
1.     ovjerenu kopiju dozvole za rad izdate od strane CBCG;
2.     predugovor o zastupanju u osiguranju, zaključen između banke i društva za
osiguranje, koji mora da sadrži odredbu o pravu društva za osiguranje na trajni nadzor nad izvršavanjem tog ugovora, cijenu usluga (proviziju) za
izvršene usluge i spisak proizvoda osiguranja po vrstama;
3.     pisanu saglasnost društava za osiguranje, ako banka namjerava da obavlja
poslove zastupanja u osiguranju za više društava za osiguranje, za proizvode
koji su međusobno konkurentni;
4.     poslovni plan banke, koji se odnosi na obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, u skladu sa člana 31 Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 78/06,
19/07, "Sl. list Crne Gore", 45/12, u daljem tekstu: zakon);
5.     akta poslovne politike banke, kojima se uređuje:
-          način obavljanja poslova zastupanja u osiguranju, sa odredbama koje uređuju najmanje: način vođenja i sadržinu evidencija polisa osiguranja, postupanje sa obrascima stroge evidencije (po vrstama osiguranja), obim i
način pružanja informacija ugovornicima, odnosno osiguranicima u skladu sa zakonom, obim i način prikupljanja, čuvanja i dostavljanja podataka koji se odnose na sprovođenje obaveza propisanih zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma za životno osiguranje;
 
-          obaveza banke da novčana sredstva i ostale instrumente plaćanja i osiguranja plaćanja koje je naplatila, odnosno preuzela od osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja u ime i za račun društva za osiguranje uplati u korist tog društva u roku utvrđenom ugovorom o zastupanju, odnosno da u istom roku preda ostale instrumente plaćanja i obezbjeđenja plaćanja i ostalu prateću dokumentaciju i da ih čuva na sigurnom mjestu do isplate, odnosno predaje društvu za osiguranje;
-          način zaštite dokumenata i informacija koje se odnose na ugovornike, odnosno osiguranike;
6.     ovjerenu izjavu odgovornog lica banke o povezanosti banke na osnovu kapitala ili na drugi način, sa društvom za osiguranje, društvima za zastupanje ili društvima za posredovanje u osiguranju;
7.     dokaz o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti banke za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, uključujući izvod iz akta o sistematizaciji banke, kao
dokaz da je banka predvidjela radna mjesta za obavljanje zastupanja u osiguranju, za koje je kao uslov predviđeno posjedovanje ovlašćenja Agencije
za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju;
8.     dokaz o uplati naknade za rješavanje po zahtjevu banke za davanje saglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, u skladu sa odlukom kojom se utvrđuju iznosi naknada Agencije za nadzor osiguranja.


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 60 dana


Period važenja licence

 Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Na izdavanje, oduzimanje i prestanak važenja dozvole društvu za zastupanje u osiguranju, odnosno na oduzimanje i prestanak važenja saglasnosti ya obavljanje poslova zastupanje u osiguranju u bankama shodno se primjenjuju odredbe zakona koje se odnose na izdavanje, oduzimanje i prestanak važenja dozvole društvu za posredovanje u osiguranju.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

500 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakonski osnov  - član 65 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),
Podzakonski akti - Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u bankama ("Sl. list CG" br. 01/13).


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.