Agencija za nadzor osiguranja


logo

Dozvola za pružanje drugih usluga u osiguranju
Naziv usluge

 Dozvola za pružanje drugih usluga u osiguranju


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju je pravno lice koje obavlja poslove utvrđivanja i procjene rizika i šteta, posredovanja radi prodaje i prodaju ostataka osiguranih oštećenih stvari i pruža druge intelektualne i tehničke usluge u vezi sa poslovima osiguranja


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.        Osnivački akt;
2.        Predlog statuta;
3.        Poslovni plan za trogodišnji period;
4.        Spisak akcionara, odnosno vlasnika udjela sa podacima iz člana 30 stav 2 tač. 6 do 8 zakona;
2.     Dokaz da fizička lica koja su predložena za članove organa ispunjavaju uslove iz člana 30 zakona;
3.     Dokaz o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti;
4.     Dokaz da se društvima za osiguranje ili društvima za posredovanje, odnosno zastupanje u osiguranju ne čini povezano društvo prema odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;
5.     Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu;
Drugi dokazi i podaci po zahtjevu regulatornog organa.


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 60 dana


Period važenja licence

 Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Na izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje drugih usluga u osiguranju primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na društva za posredovanje u osiguranju


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

500 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakonski osnov  - čl. 81 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

  
Podzakonski akti - Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja, posredovanja, zastupanja i pružanja drugih usluga o osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti tih uslova ("Sl. list Crne Gore", br. 15/13 od 22.03.2013).


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.