Agencija za nadzor osiguranja


logo

Dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju - Preduzetnik-zastupnik u osiguranju
Naziv usluge

Dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju - Preduzetnik-zastupnik u osiguranju


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Preduzetnik-zastupnik u osiguranju je fizičko lice koje obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju na osnovu prethodno pribavljene dozvole koju izdaje regulatorni organ


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 
1.     Ovjerena kopija lične isprave koja sadrži fotografiju;
2.     dokaz o prebivalištu;
3.     dokaz o stručnoj spremi;
4.     dokaz da podnosilac zahtjeva u posljednje tri godine nije bio član organa upravljanja ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je otvoren ili sproveden postupak prinudne likvidacije, odnosno stečaja;
5.     dokaz da podnosilac zahtjeva nije bezuslovno osuđivan za krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene dužnosti na kaznu zatvora dužu od tri mjeseca;
6.     dokaz nadležnog organa uprave o izmirenim poreskim obavezama podnosioca zahtjeva;
7.     ovlašćenje za zastupanje u osiguranju iz člana 72 ovog zakona;
8.     poslovni plan za trogodišnji period, sa podacima i dokazima o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju;
9.     predugovor, odnosno ugovor o zastupanju sa društvom za osiguranje, koji sadrži odredbu o pravu društva za osiguranje na nadzor nad izvršavanjem tog ugovora;
10.   izjavu o povezanosti po osnovu učešća u kapitalu, odnosno pravu glasa u društvima za osiguranje, reosiguranje, društvima za posredovanje ili zastupanje u osiguranju;
11.   druge dokaze i podatke po zahtjevu regulatornog organa;

12.   Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu.


Rok za izdavanje licence

 Rešavanje po zahtjevu - 60 dana


Period važenja licence

 Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Na izdavanje, oduzimanje i prestanak važenja dozvole preduzetniku shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima je uređeno izdavanje, oduzimanje i prestanak važenja dozvole društvu za zastupanje u osiguranju


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

500 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakonski osnov  - čl. 71 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Podzakonski akti - Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja, posredovanja, zastupanja I pružanja drugih usluga o osiguranju I načinu dokazivanja ispunjenosti tih uslova ("Sl. list Crne Gore", br. 15/13 od 22.03.2013).


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.