Agencija za nadzor osiguranja


logo

Dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
Naziv usluge

Dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Zastupanje u osiguranju, kao jedinu djelatnost, obavlja društvo za zastupanje u osiguranju ili preduzetnik - zastupnik u osiguranju koji ima dozvolu regulatornog organa za obavljanje tih poslova


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.     Ugovor o osnivanju;
2.     Predlog statuta;
3.     Spisak akcionara, odnosno vlasnika udjela sa podacima iz člana 30 stav 2 tač. 6 do 8 zakona;
4.     Poslovni plan društva za zastupanje za trogodišnji period;
5.     Dokaz da fizička lica koja su predložena za odbor direktora i izvršnog direktora ispunjavaju uslove iz člana 30 ovog zakona;
6.     Dokaz o propisanoj organizaciji,kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti društva za zastupanje;
7.     Dokaz o učešću u kapitalu ili učešću u pravu glasa u društvima za osiguranje ili društvima za posredovanje u osiguranju;
8.     Predugovor,odnosno ugovor o zastupanju sa društvom za osiguranje koje ima dozvolu za rad u Crnoj Gori;
9.     Dokaz o povezanosti po osnovu kapitala ili  drugog učešća sa društvima za osiguranje , zastpanje ili posredovanje;
10.   Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu; 

11.   Drugi dokazi i podaci po zahtjevu regulatornog organa 


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 60 dana


Period važenja licence

 Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Na izdavanje, oduzimanje i prestanak važenja dozvole društvu za zastupanje u osiguranju, odnosno na oduzimanje i prestanak važenja saglasnosti shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na izdavanje, oduzimanje i prestanak važenja dozvole društvu za posredovanje u osiguranju tj ako:

 
   1) društvo za zastupanje u osiguranju prestane da ispunjava neki od uslova pod kojima se dobija dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju;
   2) je poslovanjem društva za zastupanja u osiguranju ugrožen interes osiguranika ili je utvrđeno nepoštovanje zakona i drugih propisa;
   3) društvo za zastupanja u osiguranju posreduje za društvo za osiguranje koje nema dozvolu za obavljanje poslova osiguranja;
   4) je dozvola dobijena navođenjem lažnih podataka;
   5) društvo za zastupanja krši obavezu blagovremenog izvještavanja regulatornog organa ili ne postupa u skladu sa izrečenim mjerama za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

500 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakonski osnov  - čl. 69 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Podzakonski akti - Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja, posredovanja, zastupanja I pružanja drugih usluga o osiguranju I načinu dokazivanja ispunjenosti tih uslova ("Sl. list Crne Gore", br. 15/13 od 22.03.2013).


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.