Agencija za nadzor osiguranja


logo

Ovlašćenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
Naziv usluge

Ovlašćenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Poslove posredovanja u osiguranju u društvu za posredovanje u osiguranju mogu obavljati samo lica koja imaju ovlašćenje regulatornog organa


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

      1.     Dokaz o poslovnoj sposobnosti;
2.     Dokaz o položenom ispitu za obavljanje poslova posredovanja;
3.     Dokaz da podnosiocu nije izricana mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti;
4.     Dokaz da podnosilac nije pravosnažno osuđivan za krivična djela protiv imovine ili privrede na kaznu zatvora dužu od tri mjeseca.
 -     Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu. 


Rok za izdavanje licence

Rješavanje po zahtjevu - 60 dana


Period važenja licence

 Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Regulatorni organ će oduzeti ovlašćenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju licu koje:

1) je ovlašćenje dobilo na osnovu neistinitih i netačnih podataka;
2) prestane da ispunjava uslove iz člana 60 stav 2 ovog zakona;
3) prekrši odredbe ovog zakona kojima se uređuje obavljanje posredovanja u osiguranju


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 100 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakonski osnov  - čl. 60 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Podzakonski akti - Pravilnik o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (“Sl.list Crne Gore, br. 47/09, 40/12”)


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.