Agencija za nadzor osiguranja


logo

Dozvola za obavljanje reosiguranja
Naziv usluge

 Dozvola za obavljanje reosiguranja


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Na izdavanje dozvole za obavljanje poslova reosiguranja i poslovanje društava za reosiguranje shodno se primjenjuju odredbe zakona koje se odnose na društva za osiguranje


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

  •         Ugovor o osnivanju;
  •         Predlog statuta;
  •         Dokaz da su obezbijeđena zakonom propisana novčana sredstva u visini iznosa osnovnog kapitala  sredstva za pokriće osnivačkih i drugih troškova vezanih za početak rada društvaposlovni plan društva za reosiguranje za trogodišnji period, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara;
  •         Uslovi reosiguranja;
  •        Tarife premija;
  •        Spisak akcionara po prezimenu i imenu i adresi, odnosno firmi i sjedištu, sa ukupnim nominalnim iznosom akcija i procentom učešća u osnovnom kapitalu društva za reosiguranje;
    a)     za akcionare - pravna lica  koji su kvalifikovani imaoci:
           -          dokaz nadležnog organa o registraciji;
           -          spisak osnivača, sa podacima o ukupnom nominalnom iznosu akcija i procentom učešća u osnovnom kapitalu društva za               reosiguranje;
           -          finansijski izvještaji, sa mišljenjem ovlašćenog revizora za poslednje tri godine,
           -          dokaz o visini plaćenog poreza na imovinu i na dobit za poslednje tri godine;
 
b)     za akcionare - fizička lica koja su kvalifikovani imaoci:
          -          dokaz – ovjerena izjava da to lice u poslednje tri godine nije bilo član odbora direktora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak likvidacije, odnosno stečaja;
         -          dokaz da to lice nije bezuslovno osuđivano za krivična djela protiv privrede, imovine, službene dužnosti i korupcije na kaznu zatvora dužu od tri mjeseca;
         -          dokaz uprave o visini plaćenog poreza na imovinu i na ukupan prihod građana za poslednje tri godine;
         -          spisak lica koja su povezana sa kvalifikovanim imaocima sa dokazom o načinu povezanosti iz člana 24 ovog zakona;
c)     za fizička lica koja su predložena za članove odbora direktora:
-          dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu stručne spreme, kvalifikacije i profesionalnog iskustva;
-          ovjerena izjava da to lice u poslednje tri godine nije bilo član odbora direktora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak likvidacije, odnosno stečaja;
-          ovjerena izjava da to lice ne podliježe ograničenjima iz čl. 48 i 49 ovog zakona;
-          dokaz da to lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora dužu od tri mjeseca;
-          dokaz nadležnog organa uprave o visini plaćenog poreza na imovinu i na ukupan prihod građana za poslednje tri godine
d)     za fizičko lice predloženo za izvršnog direktora:
-          dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu stručne spreme, kvalifikacije i profesionalnog iskustva;
 
-          ovjerena izjava da to lice u poslednje tri godine nije bilo član odbora direktora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak likvidacije, odnosno stečaja;
-          ovjerena izjava dokaz da to lice ne podliježe ograničenjima iz čl. 48 i 49 ovog zakona;
-          dokaz da to lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora dužu od tri mjeseca;
-          dokaz nadležnog organa uprave o visini plaćenog poreza na imovinu i na ukupan prihod građana za poslednje tri godine:
e)     za fizičko lice predloženo za sekretara:
-          dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu stručne spreme, kvalifikacije i profesionalnog iskustva;
-          ovjerena izjava dokaz da to lice u poslednje tri godine nije bilo član odbora direktora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak likvidacije, odnosno stečaja;
-          ovjerena izjava dokaz da to lice ne podliježe ograničenjima iz čl. 48 i 49 ovog zakona;
-          dokaz da to lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora dužu od tri mjeseca;
-          dokaz nadležnog organa uprave o visini plaćenog poreza na imovinu i na ukupan prihod građana za poslednje tri godine;
-          ime i prezime lica koje će obavljati poslove ovlašćenog aktuara;
-          dokaz o ispunjenosti uslova za aktuara u pogledu stručne spreme, kvalifikacije i profesionalnog iskustval.
7.     Ovjerena izjava dokaz da aktuar u poslednje tri godine nije bilo član odbora direktora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak likvidacije, odnosno stečaja;
8.     Ovjerena izjava dokaz da aktuar ne podliježe ograničenjima iz čl.48 i 49 zakona
dokaz da aktuar nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora dužu od tri mjeseca dokaz nadležnog organa uprave o visini plaćenog poreza na imovinu i na ukupan prihod građana za poslednje tri godine za aktuara;
9.     Ugovor, odnosno predugovor o obavljanju aktuarskih poslova zaključen sa društvom za obavljanje aktuarskih poslova;
10.   Polisa osiguranja od odgovornosti za štetu koju ovlašćeni aktuar može prouzrokovati datim mišljenjem;
11.   Dokaz o propisanoj organizaciji,kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti društva za reosiguranje za obavljanje poslova za koje se traži izdavanje dozvole;
12.   Dokaz o vlasništvu, odnosno o zakupu poslovnog prostora u kome će se djelatnost obavljati;
Drugi dokazi i podaci po zahtjevu regulatornog organa 


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 90 dana


Period važenja licence

 Neograničeno 


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

5000 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakonski osnov  - čl. 32 i 38,  Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Podzakonski akti - Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja, posredovanja, zastupanja I pružanja drugih usluga o osiguranju I načinu dokazivanja ispunjenosti tih uslova ("Sl. list Crne Gore", br. 15/13 od 22.03.2013).


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.