Agencija za nadzor osiguranja


logo

Dozvola za obavljanje poslova osiguranja
Naziv usluge

Dozvola za obavljanje poslova osiguranja


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Dozvola za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje izdaje se za obavljanje jedne ili više vrsta osiguranja kojima će se društvo baviti


Gdje i kako

 Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me

Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji)


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 • Zahtjev;
 • 1.     ugovor, odnosno odluka o osnivanju;
 • 2.     predlog statuta;
 • 3.     dokaz da su obezbijeđena novčana sredstva najmanje u visini iznosa akcijskog kapitala iz clana 21 ovog zakona i sredstva za pokrice osnivackih i drugih troškova vezanih za pocetak rada društva;
 • 4.     poslovni plan društva za osiguranje za trogodišnji period, sa mišljenjem ovlašcenog aktuara;
 • 5.     uslovi osiguranja i tarife premija;
 • 6.     spisak akcionara po imenu, prezimenu i prebivalištu za fizicka lica, odnosno nazivu i sjedištu za pravna lica, sa brojem i ukupnom nominalnom vrijednošcu akcija i procentom ucešca u akcijskom kapitalu društva za osiguranje;
 • 7.     za akcionare
 • -          pravna lica koja namjeravaju da steknu kvalifikovano ucešce:
 • -          dokaz nadležnog organa o registraciji,
 • -          podatke o osnivacima, ukljucujuci i podatke o ukupnom nominalnom iznosu akcija i procentom
 • -          ucešca u akcijskom kapitalu društva za osiguranje,
 • -          podatke o licima odgovornim za upravljanje tim pravnim licem, ukljucujuci i podatke o njihovom
 • -          prethodnom radnom angažovanju i kvalifikacijama,
 • -          finansijski izvještaji, sa mišljenjem ovlašcenog revizora za poslednje tri godine,
 • -          dokaz o visini prijavljenog, odnosno placenog poreza na imovinu i na dobit za poslednje tri godine;
 • 8.     za akcionare - fizicka lica koja namjeravaju da steknu kvalifikovano učešće:
 • -          dokaz o licnim podacima i prethodnom radnom angažovanju tog lica,
 • -          dokaz da u poslednje tri godine nije bio član odbora direktora ili nosilac posebnih ovlašcenja u pravnom licu nad kojim je otvoren ili sproveden postupak prinudne likvidacije, odnosno stečaja,
 •  
 • -          dokaz da nije bezuslovno osuđivan za krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene dužnosti na kaznu zatvora dužu od tri mjeseca,
 • -          dokaz nadležnog organa uprave o visini prijavljenog, odnosno plaćenog poreza na imovinu i na ukupan prihod građana za posljednje tri godine,
 • -          dokaz o izvoru sredstava za kupovinu akcija;
 • 9.     podaci o licima povezanim sa osnivačima, odnosno kvalifikovanim imaocima, sa izjavom o načinu povezanosti iz člana 24 zakona;
 • 10.   za fizička lica koja su predložena za članove odbora direktora i izvršnog direktora društva dokazi:
 • -          o ispunjenosti uslova u pogledu stručne spreme, kvalifikacije i profesionalnog iskustva,
 • -          da u poslednje tri godine nije bio član odbora direktora ili nosilac posebnih ovlašcenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak prinudne likvidacije, odnosno stecaja,
 • -          da ne podliježe ograničenjima iz člana 48 stav 3 ovog zakona,
 • -          da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora dužu od tri mjeseca,
 • -          da se protiv tog lica ne vodi krivicni postupak,
 • -          o visini prijavljenog, odnosno placenog poreza na imovinu i na ukupan prihod građana za posljednje tri godine;
 • 11.   ime i prezime lica koje ce obavljati poslove ovlašcenog aktuara, sa podacima iz tačke 10 ovog stava, ugovor, odnosno predugovor o obavljanju aktuarskih poslova zaključen sa društvom za obavljanje aktuarskih poslova, kao i dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju ovlašćeni aktuar može prouzrokovati datim mišljenjem;
 • 12.   dokaz o organizacionoj, kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti društva za osiguranje za obavljanje poslova osiguranja;
 • 13.   dokaz o svojini, odnosno o zakupu poslovnog prostora u kome ce se djelatnost obavljati;
 • 14.   Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu.
 • drugi dokazi i podaci po zahtjevu regulatornog organa 


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 90 dana


Period važenja licence

 Neograničeno 


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Regulatorni organ će rješenjem oduzeti društvu za osiguranje dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, ako:

   1) je dozvola dobijena na osnovu neistinitih i netačnih podataka;
   2) društvo prestane da obavlja poslove osiguranja duže od šest mjeseci;
   3) društvo prestane da ispunjava uslove na osnovu kojih je dobilo dozvolu za obavljanje poslova osiguranja;
   4) društvo obavlja poslove osiguranja za koje nema dozvolu regulatornog organa;
   5) društvo nije u ostavljenom roku postupilo prema mjerama iz člana 130 zakona;
   6) društvo nije uplatilo doprinos u garantni fond, ne izvršava obaveze po osnovu međunarodne karte osiguranja autoodgovornosti ili ne ispunjava druge zakonom i međunarodnim ugovorima utvrđene obaveze.
 
Rješenje iz stava 1 ovog člana je konačno.
Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se voditi upravni spor.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 5000 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakonski osnov  - čl. 33 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Podzakonski akti - Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja, posredovanja, zastupanja I pružanja drugih usluga o osiguranju I načinu dokazivanja ispunjenosti tih uslova ("Sl. list Crne Gore", br. 15/13 od 22.03.2013).


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.