Agencija za nadzor osiguranja


logo

Saglasnost za sprovođenje postupka dobrovoljne likvidacije
Naziv usluge

Saglasnost za sprovođenje postupka dobrovoljne likvidacije


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Dobrovoljna likvidacija pokreće se na osnovu odluke skupštine akcionara društva za osiguranje, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Agencije.


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

  •          Zahtjev za sprovođenje postupka
  •      odluku odbora direktora o sazivanju skupštine akcionara, sa predlogom dnevnog reda kojim se predlaže usvajanje odluke o dobrovoljnoj likvidaciji, plana likvidacije, lica predloženih za likvidatore i ugovora o prenosu portfelja na drugog osiguravača, sa predlozima tih akata i
  •         dokumentaciju potrebnu za dobijanje saglasnosti za prenos portfelja propisanu zakonom kojim se uređuje djelatnost osiguranja.
  •          Plan likvidacije naročito sadrži:
a)     visinu naknade za likvidatore;
b)     predlog za prenos portfelja osiguranja;
c)     vrijednost imovine ukupno i po vrstama, i to: novčana sredstva, dugoročna i
kratkoročna materijalna i nematerijalna imovina, finansijska sredstva i potraživanja;
d)     iznos obaveza ukupno i po vrstama, na osnovu portfelja osiguranja ili reosiguranja i drugih obaveza;
e)     raspored izmirenja obaveza;
f)      plan naplate potraživanja;
g)     troškove likvidacije;
h)     predviđenu vrijednost imovine nakon izmirenja obaveza prema povjeriocima;
 
i)      organizacione, pravne, finansijske, tehničke i druge mjere za sprovođenje plana likvidacije.

  •          Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu.


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 60 dana


Period važenja licence

 60 dana


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ako u postupku davanja saglasnosti za sprovođenje dobrovoljne likvidacije Agencija ocijeni da je imovina društva za osiguranje, odnosno filijale stranog društva nedovoljna za pokriće svih obaveza, odbiće zahtjev za davanje saglasnosti i preduzeće mjere utvrđene zakonom kojim se uređuje djelatnost osiguranja


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 1000 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakonski osnov  - član 17 Zakon o likvidaciji i stečaju društava za osiguranje (“Sl. list CG” br. 42/2015).


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.