Agencija za nadzor osiguranja


logo

Odobrenja društvu za osiguranje na izbor spoljnjeg revizora društva za osiguranje
Naziv usluge

 Odobrenja društvu za osiguranje na izbor spoljnjeg revizora društva za osiguranje


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Reviziju finansijskih izvještaja društva za osiguranje vrši spoljnji revizor kojeg bira skupština akcionara društva za osiguranje, uz prethodno odobrenje regulatornog organa


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

  • Odluku društva o imenovanju revizora;
  • Izjava imenovanog revizora (član 168 stav 2 zakona o osiguranju);
  • Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu


Rok za izdavanje licence

Rješavanje po zahtjevu - 60 dana


Period važenja licence

 4 godine


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev ( nakon 4 godine društvo mora promijeniti drugog revizora)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 U slučaju saznanaja da spoljnji revizor obavlja poslove revizije u društvu za osiguranje sa kojim je povezan, i pruža poreske ili konsultantske usluge tom društvu, odobrenje će mu biti povučeno.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 200 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakonski osnov  - član 168 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.